Carl-Erik Alnavik/SGU

22 maj 2015

Kartläggning av fiberbankar i Norrland

Massaindustrin har gett ifrån sig stora mängder träfibrer och processkemikalier som idag ligger på bottnarna i recipienterna dit avloppsvattnet släpptes ut, oftast orenat. De så kallade fiberbankarna och fiberrika sedimenten i Norrland ska nu kartläggas.

Massaindustrin har gett ifrån sig stora mängder träfibrer och processkemikalier som idag ligger på bottnarna i recipienterna dit avloppsvattnet släpptes ut, oftast orenat. Fibrerna, och till dem bundna föroreningar, ligger idag ackumulerade utanför eller nedströms de olika utsläppskällorna och bildar så kallade fiberbankar och fiberrika sediment.

Projektet ”Fiberbankar i Norrland - FIN” ska pågå åren 2014–2016 och är ett samarbete mellan länsstyrelserna i Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten, samt SGU. Projektet finansieras av Havs- och Vattenmyndigheten som sammanlagt gett 7,6 miljoner SEK för inventering av förorenade fiberrika sediment, så kallade fiberbankar, längs norra Sveriges kust och några sjöar i inlandet. Inventeringen ska bidra till att uppnå ett flertal miljömål, bland annat "Giftfri miljö".

Under inventeringen ska hydroakustisk kartläggning (mätning med olika slags ekolod och seismik) samt undersökning och provtagning av fiberbankar och fiberrika sediment genomföras. Samtidigt ska prover av sediment för kemiska analyser av miljögifter samlas in till riskklassning och bedömning av fiberbankar. SGUs båda forskningsfartyg S/V Ocean Surveyor och Ugglan, kommer att användas vid undersökningarna (i sjöarna bara Ugglan).

Under sommaren är kustområdena i Gävleborgs län prioriterade: Stocka (Nordanstigs kommun), Iggesund (Hudiksvalls kommun), Ljusne (Söderhamns kommun) och Norrsundet (Gävle kommun). Nästkommande år ska ytterligare områden inventeras.

Mer om SGUs arbete med fiberbankar