27 maj 2015

Grundvattennivåer maj 2015

Grundvattennivåerna i de små magasinen har sedan april stigit med upp till 80 cm i stora delar av landet. Enstaka platser i Norrland och Götaland har sjunkande nivåer. I mellersta och västra Svealand har nivåerna sjunkit 1-20 cm.

Sverige domineras av nivåer för årstiden över eller nära de normala. Nordvästra Norrland samt östra Götaland har grundvattennivåer mycket över de normala. Lokala avvikelser kan förekomma. 

Grundvattensituationen är god i praktiskt taget hela landet. Några problem med grundvattentillgången kan för närvarande inte förutses.

 

 

Grundvattennivåer i små magasin, fyllnadsgraden i små magasin samt grundvattennivåer i stora magasin.

 

Om kartorna

Grundvattennivåer i små magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i små magasin tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Redovisningen representerar små grundvattenmagasin och är främst ett stöd för de som har egna brunnar. Kartan utgår från ungefär 50 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGUs grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

Grundvattnets fyllnadsgrad i små magasin

Grundvattenmagasinens fyllnadsgrad tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer med samtliga uppmätta grundvattennivåer sedan mitten av 1970-talet. Kartan utgår från samma urval av observationsrör i SGUs grundvattennät som används för framställningen av grundvattensituationen i små magasin.

Grundvattennivåer i stora magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i stora magasin avser främst de stora sand- och grusåsarna. En stor del av landets kommuner tar sitt vatten från stora grundvattenmagasin. Kartan utgår från ungefär 30 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGUs grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

Frågor?

Vill du veta mer om hur vi arbetar med övervakning av grundvattennivåer? 

Då kan du nå oss på: grvnet@sgu.se