Göran Persson, HP Borrningar AB

20 maj 2015

Bästa examensarbetet vid SGU 2014

Varje år belönar vi det bästa examensarbetet som gjorts på SGU under året. I år går priset på 10 000 kronor till Jorunn Falkenhaug för kandidatarbetet "Vattnets kretslopp i området vid Lilla Klåveröd: ett kunskapsprojekt med vatten i fokus".

Jorunn får priset vid en prisceremoni 27 maj på SGU i Uppsala.

SGU har en bred verksamhet och vi erbjuder examensarbeten inom många olika områden. Varje år belönar vi det bästa examensarbetet som gjorts på SGU under året. Belöningen för årets bästa examensarbete är 10 000 kronor och delas ut vid en prisceremoni.

Examensarbete på SGU

Årets pristagare

Jorunn Falkenhaug är student vid Lunds universitet och belönas för sitt examensarbete inom området hydrogeologi. Juryns motivering är: "Ett pedagogiskt inriktat kandidatarbete med imponerande ämnesomfattning. Arbetet innehåller en välformulerad hydrogeologisk analys och dessutom förslag på hur undervisningen i naturvetenskap borde förbättras för att skapa intresse hos dagens unga”.

Jorunns arbete har titeln: "Vattnets kretslopp i området vid Lilla Klåveröd: ett kunskapsprojekt med vatten i fokus". Hon har handletts av Peter Dahlqvist (SGU), Mattias Gustafsson (SGU), Charlotte Sparrenbom (Geologiska institutionen, Lunds universitet) och Göran Persson (HP Borrningar AB).

Kandidatarbetet "Vattnets kretslopp i området vid Lilla Klåveröd: ett kunskapsprojekt med vatten i fokus" (pdf, nytt fönster)

Projekt "Lilla Klåveröd"

Brunnsborrningsföretaget HP Borrningar AB har, för att öka den allmänna kunskapen om hydrogeologi, startat projektet ”Lilla Klåveröd” där de genom exempel från gården Lilla Klåveröd på Söderåsen i Skåne vill lära ut om vattnets kretslopp till barn och ungdomar.

Jorunn mäter, med en flödescell, vattnets fysikaliska egenskaper i bäckar och i sjön Mölledammen.

Jorunn mäter, med en flödescell, vattnets fysikaliska egenskaper i bäckar och i sjön Mölledammen.

Göran Persson, HP Borrningar AB

Jorunn mäter, med en flödescell, vattnets fysikaliska egenskaper i Mölledammen och bäckar i området runt Lilla Klåveröd. Foto: Göran Persson, HP Borrningar AB.

Jorunn har gjort sitt examensarbete i syfte att undersöka hydrogeologin i området vid Lilla Klåveröd, för att på det sättet beskriva vattnets kretslopp.

 

Anläggning av brunnar

Genom att anlägga brunnar och utföra en provpumpning, kunde grundvattenförekomster i området karaktäriseras. Resultaten visar att grundvatten vid Lilla Klåveröd uppehåller sig i en samverkande öppen akvifer mellan den undre, mättade zonen av en isälvsavlagring samt i sprickor och kaviteter i gnejs-berggrunden. Vidare har flödesriktning mellan yt- och grundvatten i området undersökts. Resultaten pekar på att grundvatten flödar ut i ytvattendrag. En undersökning av vattenkvalitet i grund- och ytvatten gjordes också, vilket visade att grundvattnet i området är av god kvalitet.

En konceptuell modell beskriver vattnets kretslopp

Undersökningarna av hydrogeologin vid Lilla Klåveröd har sammanfattats i en konceptuell modell som beskriver vattnets kretslopp i en sprickakvifer. Förhoppningsvis kan modellen tillsammans med examensarbetet väcka nyfikenhet att inhämta ytterligare kunskap om hur vatten bildas.

Prisceremoni och föredrag

Prisceremoni och föredrag kommer att äga rum 27 maj kl. 13.00. Välkommen!
Plats: SGUs hörsal, Villavägen 18 i Uppsala.