Maj

 • Dricksvattenutredningens delbetänkande

  Dricksvattenutredningen lämnar i detta delbetänkande en uppdaterad analys av klimatförändringarna i Sverige under återstoden av detta sekel, med de risker för dricksvattenförsörjningen som kan förutses.

  1 juni 2015

 • Grundvattennivåer maj 2015

  Grundvattennivåerna i de små magasinen har sedan april stigit med upp till 80 cm i stora delar av landet. Enstaka platser i Norrland och Götaland har sjunkande nivåer. I mellersta och västra Svealand har nivåerna sjunkit 1-20 cm.

  27 maj 2015

 • Ny rapport om sällsynta jordartsmetallers förekomst i Sverige

  EU har ett stort importbehov av metaller som är nödvändiga för att möta samhällsutvecklingen. Ett särskilt intresse har riktats mot sällsynta jordartsmetaller (rare earth elements, REE) eftersom världsproduktionen är koncentrerad till få länder och Kina bedöms stå för huvuddelen av världsproduktionen. Tillgång till sällsynta jordartsmetaller (REE) är en förutsättning för att producera modern energi- och miljöteknik som vindkraft, solceller, lågenergilampor och katalysatorer i bilar.

  24 maj 2015

 • Kartläggning av fiberbankar i Norrland

  Massaindustrin har gett ifrån sig stora mängder träfibrer och processkemikalier som idag ligger på bottnarna i recipienterna dit avloppsvattnet släpptes ut, oftast orenat. De så kallade fiberbankarna och fiberrika sedimenten i Norrland ska nu kartläggas.

  22 maj 2015

 • Samarbete i fokus på intressentdag om marina data

  Förra veckan bjöd SGU och Sjöfartsverket in till dialog med dem som har verksamhet och intressen i våra kust- och havsområden och som använder sjögeografiska eller maringeologiska data.

  22 maj 2015

 • Energitorvproduktion 2014

  Nu finns en rapport där 2014 års energitorvproduktion sammanställts. Den redogör också för koncessionsläget 2014-12-31 och den historiska utvecklingen.

  21 maj 2015

 • Bästa examensarbetet vid SGU 2014

  Varje år belönar vi det bästa examensarbetet som gjorts på SGU under året. I år går priset på 10 000 kronor till Jorunn Falkenhaug för kandidatarbetet "Vattnets kretslopp i området vid Lilla Klåveröd: ett kunskapsprojekt med vatten i fokus".

  20 maj 2015

 • Utvecklingen av metallpriser i april

  Under april månad steg priserna kraftigt, främst på basmetaller. Även vad gäller järnmalm skedde en uppgång av priset som sedan fortsatt in i maj månad.

  13 maj 2015

 • Jordbävningarna i Nepal

  Nepal har på kort tid drabbats av två stora jordbävningar. De är en konsekvens av att den indiska plattan kolliderar med den asiatiska.

  12 maj 2015

 • Mer geologi i Minecraft!

  Ladda ned SGUs geologimod BetterGeo! Vi släpper betaversionen torsdagen den 7 maj, kl. 16.

  6 maj 2015

 • Så mår Sveriges miljö

  Var fjärde år görs en fördjupad utvärdering av våra 16 miljökvalitetsmål, fastställda av Sveriges riksdag. I år är det dags igen. SGU har ansvaret för miljömålet Grundvatten av god kvalitet, och vår bedömning är att detta mål inte kommer att uppnås till 2020. Förutsättningarna för att de nås på längre sikt är dock bättre nu än de var vid förra utvärderingen år 2012.

  4 maj 2015