Foto: SGU

18 juni 2015

Trafikverket, SGI och SGU söker efter kvicklera med hjälp av helikopter

Nu ska SGI, SGU och Trafikverket leta efter den känsliga kvickleran med hjälp av helikoptermätningar. Nästan alla lerskred i Norge och Sverige som medfört betydande skador har varit kvickleraskred. Ett av de mest förödande skreden i Sverige är det som skedde 1977 i Tuve i Göteborg där nio personer omkom och 436 personer blev hemlösa.

Lerskred ger också betydande skador på vägar, järnvägar och annan infrastruktur. Skredolyckor i Sverige beräknas kosta samhället cirka 200 miljoner kr årligen och i det förändrade klimat vi har framför oss kommer sannolikheten att nya skred inträffar att öka.

Identifiering av områden

För att minska risken för stora skredolyckor i framtiden behöver man kunna peka ut områden där kvicklera förekommer. Inom sådana områden krävs särskild aktsamhet vid till exempel schaktarbete i jord. Den enda säkra metoden för bestämning av kvicklera är genom upptagning av ostörda prover i fält och bestämning av sensitivitet på laboratoriet. Det finns därför ett stort behov av att utveckla yttäckande metoder för att identifiera områden med kvicklera.

Fyra försöksområden

Syftet med projektet är att utveckla en kostnadseffektiv metodik för att kartlägga utbredning av kvicklera. Projektet kommer att testa metodiken inom fyra försöksområden; två i Göta älvdalen, ett i norra Bohuslän samt ett i Ångermanälvens dalgång, där man genom tidigare geotekniska undersökningar vet att det förekommer kvicklera.  Försöksområdenas totala yta är cirka 50 kvadratkilometer.

Geofysiska mätningar

Inom varje område kommer först att markens elektriska ledningsförmåga mätas med hjälp av geofysiska mätningar från helikopter. Metoden bygger på att det finns ett samband mellan minskning av elektrisk ledningsförmåga hos salturlakade leror och förekomst av kvicklera. Dessa mätningar genomförs under 2015. Under 2016 genomförs geofysiska mätningar på marken för att få mer detaljerad information inom kritiska delområden. Till sist, under hösten 2016, utförs geotekniska borrningar och provtagning för att verifiera resultaten av mätningarna.

Metodiken kommer även att omfatta topografiska, hydrologiska och geologiska förutsättningar för bildning av kvicklera.

Projektavslut beräknas till november 2017 då en metodbeskrivning för kvickleraundersökning kommer att publiceras.

Projektet utförs av Trafikverket, Statens geotekniska institut (SGI), Sveriges geologiska undersökning (SGU) i samverkan. Det finansieras av MSBs anslag 2:4 för krisberedskap.

Kontaktpersoner:

Håkan Nordlander, Trafikverket (huvudprojektledare):  hakan.nordlander@trafikverket.se

Hjördis Löfroth, SGI (teknisk projektledare):  hjordis.lofroth@swedgeo.se

Senast granskad 2018-03-01