SGU.

9 juni 2015

Testa nya kartvisare om föroreningar i havsmiljön

SGU lanserar två nya kartvisare om marina sediment och deras innehåll av metaller och näringsämnen samt organiska miljögifter. Kartvisarna är ett stöd för dig som arbetar med planering eller forskning inom havsmiljö.

Kartvisaren ”Maringeologi, metaller och näringsämnen” ger en översikt av hur utsläpp av näringsämnen och metaller belastar Sveriges havsområden. Exempel på analyserade ämnen är arsenik, bly, kvicksilver, uran och fosfor.

Kartvisaren ″Maringeologi, organiska miljögifter″ ger en översikt av hur organiska miljögifter belastar Sveriges havsområden. Exempel på analyserade ämnen är polycykliska aromatiska kolväten (PAH) samt klorerade och bromerade ämnen (exempelvis DDT och PCB).

I kartan visas punkter där SGU tagit sedimentprov som analyserats med avseende på metaller, näringsämnen och organiska miljögifter. Proverna har sedan klassats enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för miljökvalitet Kust och Hav (rapport 4914) och redovisats med signalfärger: klass 1 (blått) till klass 5 (rött). Proverna har analyserats på ytterligare parametrar som inte ingår i kartvisaren. Om du vill ta del av dessa data kontakta vår kundservice.

Förutom ovanstående visas även annan information som kan vara till hjälp vid användningen av kartvisarna, som utbredning av ackumulationsbottnar (sedimentationsområden), sediment med hög organisk halt och gashaltiga sediment.

Gashaltiga sediment kan bero på hög halt organiskt material i sedimenten och lågt vattenutbyte så att en anaerob nedbrytning sker i sedimenten. Detta kan medföra att sedimenten blir instabila både kemiskt och fysiskt. Även miljöövervakningsdata visas översiktligt i form av lägen för provtagningsstationer samt platser där verksamhetsutövare givits tillstånd att dumpa muddermassor. Om du vill ta del av miljöövervakningsdata så går de att ladda ned via kartvisaren "Miljöövervakning av marina sediment".

Kartvisarna är ett stöd för dig som arbetar med planering eller forskning inom havsmiljö.

Maringeologi, metaller och näringsämnen (nytt fönster)

Maringeologi, organiska miljögifter (nytt fönster)