24 juni 2015

SGU har beslutat om nya kriterier för utpekande av riksintresse för ämnen eller material

Mark- och vattenområden som innehåller fyndigheter av ämnen eller material som är av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra utvinningen av dessa. Sveriges geologiska undersökning (SGU) ansvarar för att peka ut sådana områden av riksintresse, och har nu beslutat om nya kriterier för detta.

Mark- och vattenområden som innehåller fyndigheter av ämnen eller material som är av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra utvinningen av dessa, enligt 3 kap 7 § andra stycket, miljöbalken. SGU ansvarar för att peka ut sådana områden av riksintresse med stöd av 2 § hushållningsförordningen (1998:896). SGU har beslutat om nya kriterier för utpekande av riksintresse för ämnen eller material. De nya kriterierna har fortfarande sin utgångspunkt i förarbetena till hushållsförordningen men är bättre anpassade till den tid vi nu lever i. Förslaget till nya kriterier har remitterats till ett flertal myndigheter, kommuner, regioner, intresseorganisationer, branschorganisationer samt alla länsstyrelser.
De nya kriterierna är:
1. Ämnet eller materialet har stor betydelse för samhällets behov,
2. ämnet eller materialet har särskilt värdefulla egenskaper
och
3. området innehållande fyndigheten av ämnet eller materialet är väl avgränsat, undersökt och dokumenterat.
Alla ovanstående kriterier ska vara uppfyllda för att peka ut en fyndighet som riksintresse enligt 3 kap. 7 § andra stycket miljöbalken.

Tidigare utpekade riksintressen gäller tillsvidare men kommer successivt att ses över och prövas enligt de nya kriterierna.

Beslut om nya kriterier för utpekande av riksintressen för ämnen eller mineral

Bilaga 1 Beskrivning av kriterier vid utpekande av riksintressen för ämnen eller mineral

Bilaga 2 Sammanställning av synpunkter remiss