Joanna Lindahl

30 juni 2015

SGU får nytt uppdrag av Sida

SGU har fått i uppdrag att förbereda och planera för ett internationellt utbildningsprogram kring miljöfrågor kopplat till gruvbranschen. Uppdraget är finansierat av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida).

Internationella utbildningsprogram, så kallade ITP-program, är Sidas huvudsakliga metod för att driva kapacitetsutveckling i samarbetsländer. SGU ska utforma ett utbildningsprogram som fokuserar på hantering av vatten och avfall från gruvor (”Mine water and waste management”). Det ska specialutformas för att möta de behov som finns i länderna Zambia, Tanzania och Etiopien. Målet är att enskilda individer som representerar organisationer ska uppnå god kompetens och hög kapacitet för att kunna driva välbehövliga förändringsprocesser i deltagarländerna. Det internationella utbildningsprogrammet ska bidra till en god förvaltning av mineralresurser, vilket leder till förbättrade förutsättningar för en hållbar tillväxt såväl ekonomiskt som socialt och miljömässigt.

Under hösten kommer SGU arbeta i och med deltagarländerna för att stärka nätverken, samla in kunskap om behoven samt slutligen förankra det förslag som tas fram. Samtidigt görs ett arbete på hemmaplan med att inventera relevant kunskap inom SGU och hos andra aktörer. Det är SGUs ambition att även andra myndigheter, universitet och branschföretag ska involveras för att genomföra programmet så att Sverige ställer upp med det bästa vi har inom området.

Resultatet av förstudien ska rapporteras till Sida den sista februari 2016. Förhoppningen är sedan att en första programomgång ska utföras så snart som möjligt därefter.

Kontaktperson för uppdraget är Joanna Lindahl.