En växt. Foto.

Foto: Kajsa Bovin, SGU.

24 juni 2015

Ny rapport om skogsbranden i Västmanland

I rapporten beskrivs det arbete som så här långt utförts för att etablera ett miljöövervakningsprogram för grundvatten med syfte att följa upp effekterna av den stora skogsbranden i Västmanland under 2014.

Kunskapen kring hur större skogsbränder påverkar vårt grundvatten är i dagsläget liten. Med denna övervakning hoppas SGU möjliggöra en uppföljning av skogsbrandens påverkan på såväl
grundvattnets kvantitet som kvalitet som kan stärka kunskapen inom detta område.

Fem grundvattenrör har etablerats

Inom projektet har fem grundvattenrör etablerats i brandområdets södra del, varav fyra stycken används för vattenprovtagning och ett för grundvattennivåövervakning. Därtill sker övervakning av grundvattnets kvalitet i tre enskilda brunnar vars omgivning påverkats i olika hög grad av branden. Nivåövervakningen görs med hjälp av en automatisk logger som kontinuerligt mäter grundvatten-nivåns fluktuationer.

Provtagning och analys

Provtagningen har gjorts i enlighet med den provtagning som görs i samband med SGUs övriga grundvattenövervakning kompletterat med de parametrar som enligt Livsmedelsverket (SLV) mer specifikt kan förväntas förändras kopplat till branden. Därutöver kompletteras provtagningen med en bredare analys av 16 olika polyaromatiska kolväten (PAHer) med en låg rapporteringsgräns samt analys av kvicksilver.

För de inom projektet analyserade parametrar som ingår i SLVs råd om enskild dricksvatten-försörjning (SLV 2014) har samtliga analysresultat legat under riktvärdena. Några PAHer har, trots mycket låga rapporteringsgränser, inte påträffats. Summa nitrit- och nitratkväve samt ammonium-kväve var i en av de enskilda brunnarna vid höstens provtagning något högre nu jämfört den vattenanalys som finns tillgänglig från 1979 vilket skulle kunna bero på den stora mängd dött organiskt material som nu lakas ur från området.

Fortsatt arbete

Arbetet med övervakningsprogrammet kommer att fortsätta med vattenprovtagning i grundvattenrör och brunnar fyra gånger per år samt kontinuerlig nivåövervakning. Det är också möjligt att provtagningen kommer att utökas med fler provtagningsplatser och fler parametrar. Arbetet kommer vidare att bland annat innefatta jämförelser med resultaten från ytvattenövervakningen och en fortsatt litteraturstudie.

Skogsbranden i Västmanland – miljöövervakning av grundvatten. SGU-rapport 2015:25 (pdf, 6 Mb, nytt fönster)