Juni

 • SGU får nytt uppdrag av Sida

  SGU har fått i uppdrag att förbereda och planera för ett internationellt utbildningsprogram kring miljöfrågor kopplat till gruvbranschen. Uppdraget är finansierat av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida).

  30 juni 2015

 • Möt oss i Almedalen

  SGU kommer i år att finnas i Visby under Almedalsveckan. Alla SGUs evenemang sker på Kajplats 10, där vårt fartyg Ocean Surveyor ligger.

  25 juni 2015

 • Grundvattennivåer juni 2015

  Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har på de flesta håll i landet sjunkit sedan maj vilket är normalt för årstiden. I Götaland har nivåerna sedan maj överlag sjunkit med 5-50 cm. I Svealand har de i genomsnitt sjunkit med ca 10 cm. Nivåerna i Norrland har på de flesta håll sjunkit med 5-45 cm.

  25 juni 2015

 • Ny checklista vid ansökan om grundvattenuttag

  SGU har gjort en checklista som ska användas vid ansökan om tillstånd för grundvattenuttag.

  25 juni 2015

 • SGU har beslutat om nya kriterier för utpekande av riksintresse för ämnen eller material

  Mark- och vattenområden som innehåller fyndigheter av ämnen eller material som är av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra utvinningen av dessa. Sveriges geologiska undersökning (SGU) ansvarar för att peka ut sådana områden av riksintresse, och har nu beslutat om nya kriterier för detta.

  24 juni 2015

 • Ny rapport om skogsbranden i Västmanland

  I rapporten beskrivs det arbete som så här långt utförts för att etablera ett miljöövervakningsprogram för grundvatten med syfte att följa upp effekterna av den stora skogsbranden i Västmanland under 2014.

  24 juni 2015

 • Sura jordar påverkar många vattendrag negativt

  Längs Norrlandskusten påverkas vattnets kvalitet i vissa vattendrag periodvis av sura sulfatjordar. Vattnet får då lågt pH och höga koncentrationer av skadliga metaller, som aluminium och nickel. Dessa sura jordar bildas då sulfidhaltiga sediment syresätts, vilket oftast sker då grundvattenytan sänks exempelvis i samband med byggnationer eller dikning.

  23 juni 2015

 • Ny version av kartvisaren Ballast

  Kartvisaren Ballast och testkartvisaren Skånestrand har uppdaterats.

  23 juni 2015

 • SGU vill ta ett större ansvar inom klimatanpassningsarbetet

  SGU har yttrat sig till Miljö- och energidepartementet med synpunkter på SMHIs rapport ”Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat”. SGU anser att den kompetens som finns och de underlag som SGU tar fram inom grundvatten, jordarter och maringeologi måste tas tillvara på ett bättre sätt.

  22 juni 2015

 • Trafikverket, SGI och SGU söker efter kvicklera med hjälp av helikopter

  Nu ska SGI, SGU och Trafikverket leta efter den känsliga kvickleran med hjälp av helikoptermätningar. Nästan alla lerskred i Norge och Sverige som medfört betydande skador har varit kvickleraskred. Ett av de mest förödande skreden i Sverige är det som skedde 1977 i Tuve i Göteborg där nio personer omkom och 436 personer blev hemlösa.

  18 juni 2015

 • SGU i Almedalen 2015

  Jord, berg och vatten är viktiga för hur människor mår och hur vårt samhälle fungerar. Mer hänsyn till de geologiska förutsättningarna innebär bättre hälsa, säkrare boenden, mer ändamålsenlig markanvändning och bättre naturresurshushållning.

  11 juni 2015

 • Metallprisernas utveckling i maj

  Maj månad präglades av ett prisfall på basmetallerna efter den kraftiga prisuppgången under april. Mest för zink och bly, men även för de andra basmetallerna var det en signifikativ sänkning av priserna under månaden. Olika skäl som lagerförändringar, spekulation och sämre prognoser anges som orsak. Ädelmetallerna skvalpade på samma nivå som under våren och järnmalmspriset fortsätter sin långsamma återhämtning.

  11 juni 2015

 • Nytt svenskt malmrekord 2014

  Förra året uppnåddes den hittills högsta malmproduktionen i Sverige. Det var framförallt bas- och ädelmetallerna som står för ökningen, medan järnmalmsproduktionen höll sig kvar på samma nivå som året innan.

  11 juni 2015

 • Testa nya kartvisare om föroreningar i havsmiljön

  SGU lanserar två nya kartvisare om marina sediment och deras innehåll av metaller och näringsämnen samt organiska miljögifter. Kartvisarna är ett stöd för dig som arbetar med planering eller forskning inom havsmiljö.

  9 juni 2015