10 juli 2015

Se SGUs filmer från Almedalen

För första gången deltog SGU i Almedalen med eget arrangemang! Vi vill tacka alla talare, debattörer, åhörare, besökare och minglare som besökte oss på vårt undersökningsfartyg Ocean Surveyor i Visby hamn. Nu kan du som inte hade möjlighet att delta följa seminarierna via våra filmer.

SGU bjöd in till fyra spännande seminarier under Almedalsveckan. Dessutom var det öppet hus ombord på fartyget med livesändning från Visby hamns botten och visning av prover från förorenade fiberbankar. Alla besökare fick se vår utrustning och lära sig mer om hur SGU undersöker havsbottnar. På tisdagskvällen höll vi ett välbesökt mingel.

Alla filmer från SGUs arrangemang i Almedalen 2015.

Samhällsplanering för en tryggad vattenförsörjning.

"SGU har kunskaper vi andra kan ta del av för att klara framtidens vattenförsörjning" sa moderator Andreas Gyllenhammar, hållbarhetschef på Sweco. Jonas Aaw (Region Gotland) framförde hur viktigt det är att länen har vattenförsörjningsplaner medan Mats Svensson (HaV) tog fasta på att dessa bara tar om hand de antropogena behoven men att man också måste beakta ekosystemtjänster.

Film SGU i Almedalen: Samhällsplanering för en tryggad vattenförsörjning (del 1)

Film SGU i Almedalen: Samhällsplanering för en tryggad vattenförsörjning (del 2) 

Med ett förändrat klimat och ändrade konsumtionsvanor till följd av ökad turism och fler fritidsboenden hotar perioder av vattenbrist många svenska kommuner. Vilka nya lösningar finns för att trygga vattenförsörjningen, och vad krävs för att de ska bli verklighet? 

Medverkande: Moderator Andreas Gyllenhammar, Sweco; Mats Svensson, HaV; Jonas Aaw, Region Gotland; Lena Söderberg, generaldirektör SGU; Jakob Levén, enhetschef SGU; Peter Dahlqvist, statsgeolog SGU.

Metallförsörjning – lokalt, hållbart, rättvist. 

"Det behövs styrmedel för att öka återvinningstakten för en del metaller."

"Samhället ställer om, avfallet är på väg att bli en resurs."

Fim SGU i Almedalen: Metallförsörjning – lokalt, hållbart, rättvist (del 1)

Film SGU i Almedalen: Metallförsörjning – lokalt, hållbart, rättvist (del 2)

Åtgången av metaller är så stor att återanvändning och återvinning bara täcker en liten del av vårt behov. Samtidigt kräver ny avancerad elektronik och energiteknik nya material som bara kan produceras via gruvor. Hur kan försörjningen av metaller bli så hållbar som möjligt? 

Medverkande: Moderator Arne Müller, journalist och författare; Sofia Bottorp, Urbergsgruppen; Anders Kihl, forskningschef Ragnsells; Per Ahl, vd SveMin; Lena Söderberg, generaldirektör SGU; Kaj Lax, avdelningschef SGU; Erika Ingvald, enhetschef SGU.

Urbaniseringen kräver 100 miljoner ton byggmaterial - hur kan det bli hållbart? 

”Sveriges största naturresurs - ballast - uppemot 100 miljoner ton per år går åt i Sverige.” "Bättre utnyttjande av uttjänt byggmaterial i stadsutvecklingen skulle kapa koldioxidutsläppen med mer än 25 procent."

Film: Urbaniseringen kräver 100 miljoner ton byggmaterial - hur kan det bli hållbart? (del 1) 

Film: Urbaniseringen kräver 100 miljoner ton byggmaterial - hur kan det bli hållbart? (del 2) 

Sveriges storstadsregioner växer snabbast i Europa – bara Stockholm tros öka med en halv miljon invånare till 2030. Urbaniseringen riskerar att bli en enorm utmaning för miljön när allt byggmaterial - mer än hundra miljoner ton ska brytas, transporteras, lagras och användas. Olika markanspråk, ett starkt miljöskydd och motstånd mot lokala täkter bidrar till att det tunga byggmaterialet måste tas från avlägsna platser och transporteras långväga, där nästan alla transporter i praktiken sker med lastbil. Vilka åtgärder behövs för att storstadsutvecklingen ska kunna ske med en klok naturresurshushållning? 

Medverkande: Moderator Stig-Björn Ljunggren, skribent; Peter Egardt, Landshövding Uppsala Län; Björn Strokirk, Bergmaterialindustrierna; Kristina Lundberg, Luleå tekniska universitet; Lena Söderberg, generaldirektör SGU; Mattias Göransson, statsgeolog SGU.

Blå tillväxt - vad ska Östersjön växa till? 

Förorenade sediment i Östersjön hamnar i skuggan av föroreningar på land” sa Maria Wetterstrand. ”Den blåa tillväxten glöms tyvärr ofta bort” ansåg Kristina Yngwe.

Film SGU i Almedalen, Blå tillväxt - om Östersjön (del 1) 

Film SGU i Almedalen, Blå tillväxt - om Östersjön (del 2) 

Blå tillväxt är ett begrepp som blir allt vanligare i samhällsdebatten. Men vad är blå tillväxt och vad ska den leda till? Sverige jobbar med dessa frågor, bland annat genom att ta fram en maritim strategi som ska öppna för fler jobb och nya affärsmöjligheter inom de maritima näringarna. Vad är visionen, möjligheterna och begränsningarna för blå tillväxt i Östersjön? Och hur blir den hållbar? 

Medverkande: Moderator Maria Wetterstrand, skribent; Björn Risinger, generaldirektör HaV; Kristina Yngwe, vice ordförande i miljö och jordbruksutskottet; Thomas Johansson, enhetschef HaV; Lovisa Zillén, enhetschef SGU; Åsa Ranung, WWF.

Utöver våra egna arrangemang deltog statsgeolog Helena Dahlgren i Havs- och vattenmyndighetens seminarium om föroreningar i dricksvatten ”Släcka branden eller törsten? Om kemikalier i dricksvatten”.

Generaldirektör Lena Söderberg deltog i Ragn-Sells seminarium ”Gräv där du står – cirkulär prospektering”.

Film från Ragn-Sells seminarium om cirkulär prospektering