14 januari 2015

SGU ingår i det nyinrättade Miljömålsrådet

Regeringen har inrättat ett Miljömålsråd för att öka takten i arbetet med att nå miljömålen. Miljömålsrådet ska vara en plattform för cheferna vid myndigheter som är strategiskt viktiga för att nå miljömålen. I Miljömålsrådet ingår bland annat SGUs generaldirektör.

Myndigheterna ska bistå Miljömålsrådet i arbetet med att identifiera effektiva samarbeten och åtgärder inom myndigheternas verksamhetsområden inom befintliga resurser. Miljömålsrådet kommer varje år att presentera en lista på åtgärder som myndigheterna åtar sig att genomföra för att öka takten i arbetet med att nå miljömålen. Listan ska publiceras den 1 mars varje år från och med 2016.

Miljömålsrådet ska också ge förslag till regeringen på områden och i frågor som rådet tycker att regeringen behöver arbeta vidare med. Myndigheterna ska bilda ett nätverk med experter från respektive myndighet. Nätverket ska med sin sakkunskap stödja rådet med underlag och konsekvensbedömningar.

Miljömålsrådet ska slutredovisa sitt arbete den 18 oktober 2018.

Deltagandet i Miljömålsrådet är ett uppdrag från regeringen. SGU har även ett antal andra regeringsuppdrag, bland annat inom Sveriges mineralstrategi.

SGUs regeringsuppdrag 

SGUs instruktion och regleringsbrev  för 2015