Foto: Lantmäteriet

30 januari 2015

Nytt verktyg för en hållbar regional materialförsörjning

För att fasa ut användningen av naturgrus mot alternativa material behövs ett helhetsgrepp på vilka behov och tillgångar som finns på byggnadsmaterial. Mot den bakgrunden har SGU tagit fram en metodbeskrivning för hur regionala materialförsörjningsplaner upprättas.

Syftet med en materialförsörjningsplan är att en region långsiktigt ska ha tillgång till det byggnadsmaterial i form av krossat berg, grus och sand, så kallat ballastmaterial, som behövs för att utveckla infrastruktur och till bostadsbyggande på ett hållbart sätt. Detta är extra viktigt i tätbefolkade områden där konkurrensen om marken är störst. Materialförsörjningsplanen tar hänsyn till att de nödvändiga täkterna placeras i ett sådant läge att brytning och transporter orsakar minsta möjliga skada på miljön. Genom att planera för en hållbar materialförsörjning kan de kvarvarande naturgrusavlagringarna sparas för den framtida dricksvattenförsörjningen – de utgör ofta goda grundvattenreservoarer – och för att de utgör värdefulla landskapsformationer.

Materialförsörjningsplaner är viktiga strategiska styrmedel för att se till att samhällets försörjning av ballastmaterial kan tillgodoses på ett hållbart och resurseffektivt sätt. 

I rapporten "Metodbeskrivning för regional materialförsörjningsplanering", som är en del av SGUs åtagande inom mineralstrategin, beskrivs en modell för att ta fram planeringsunderlag och vilka strategiska ställningstaganden som behöver göras.

Metodbeskrivning för regional materialförsörjningsplanering (nytt fönster)