Lagbok

Lagbok

24 februari 2015

Ny föreskrift om behörighet att utföra gruvmätning

SGU har beslutat om ny föreskrift om behörighet att utföra gruvmätning. Gruvkartor av olika slag (gruvkarta, borrhålskarta och slutkarta) ska framställas av en behörig gruvmätare. Föreskriften riktar sig till den som vill ansöka om sådan behörighet.

För att få behörighet att utföra gruvmätning ställs krav på utbildning och flerårig praktik. Utöver gymnasieexamen eller motsvarande krävs kunskaper, färdigheter och kompetenser i

  • geodesi
  • fotogrammetri
  • geologi med inriktning mot malmgeologi
  • kartteknik och god mätsed samt
  • svensk minerallagstiftning

Den som ansöker om behörighet ska göra det skriftligen till SGU.

Sedan de nu gällande föreskrifterna meddelades har en rad förändringar skett i samhället. Bland annat har det kommit krav från EU i frågor om fri rörlighet på arbetsmarknaden och det svenska utbildningssystemet har genomgått stora förändringar. Därför har nu föreskriften anpassats till rådande förhållanden, förtydligats och förenklats. Revideringen är ett led i SGUs översyn av äldre föreskrifter

Föreskriften SGU-FS 2015:1 träder i kraft den 1 april 2015. Den tidigare föreskriften (ELSÄK-FS 1998:1) upphör då att gälla. Behörigheter som har meddelats enligt äldre föreskrifter gäller fortfarande.

SGU-FS 2015:1 Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter och allmänna råd om behörighet att utföra gruvmätning