4 februari 2015

Gruvnäringens omsättning sjönk kraftigt

Gruvnäringens omsättning minskade med 11 procent från 2012 till 2013. Prisutvecklingen på metaller har varit än sämre för 2014. Speciellt järnmalmspriserna har nästan halverats vilken torde innebära att omsättningen blir ännu lägre 2014 jämfört med 2013.

Gruvnäringens omsättning minskade med ca 4,1 miljarder kronor, från 37,3 miljarder kronor 2012 till 33,2 miljarder kronor 2013. Procentuellt var nedgången 11 procent. En kombination av sämre konjunktur i Kina samtidigt som gruvproduktionen av metaller ökade var de främsta orsakerna till nedgången.

De direkta kostnaderna inklusive löner har i stort sett varit lika mellan åren 2012 och 2013. Avskrivningarna var dock större 2013 än 2012, ca 1 miljard kronor, trots den sämre omsättningen. Den stora skillnaden finns i vinsterna som totalt sett minskade med 5,5 miljarder från 11,7 miljarder kronor 2012 till 6,2 miljarder kronor 2013. Procentuellt var minskningen 47 procent, nästan en halvering.

Den statliga utdelningen sjönk från 5 miljarder kronor till 3,5 miljarder kronor och på den privata sidan var det totalt sett ett underskott för år 2013. Ett kapitaltillskott av 1,2 miljarder kronor gjordes för att hålla gruvorna igång. Föregående år 2012 hade den privata sidan en utdelning 1 miljard kronor. Det är främst de nya järnmalmsgruvorna i Pajala och Dannemora som haft stora problem med lönsamheten.

Prisutvecklingen på metaller har varit sämre för 2014. Speciellt järnmalmspriserna har nästan halverats vilken torde innebära att omsättningen blir betydligt lägre 2014 än 2013. Prisutvecklingen mellan 2012 och 2013 innebar en nedgång med ungefär 15 procent vilket kan kopplas till en omsättningsminskning med 4 procent. Nedgången mellan år 2013 och 2014 bedöms bli i genomsnitt ungefär 30 procent. Den höga siffran beror på det stora prisfallet på järnmalm. Det indikerar på att omsättningen kan sjunka betydligt mer än vad det gjorde 2012 – 2013.

Cirkeldiagram över gruvnäringens omsättning 2013