25 februari 2015

Grundvattennivåer februari 2015

I större delen av Sverige har grundvattennivåerna i små magasin i allmänhet sjunkit 0-40 cm sedan januari. Undantaget är fjällkedjan i Jämtlands och Västerbottens län samt östra Svealand och delar av östra Götaland där nivåerna generellt stigit med upp till 40 cm.

Grundvattennivåerna i Norrbottens län är under eller nära de normala för årstiden. I Jämtlands län och västra delarna av Västerbottens län förekommer nivåer över eller mycket över de normala. Resterande delar av Norrland samt centrala Svealand har nivåer nära de normala. Västra Götaland, södra Värmland, Stockholms län, Uppsala län och södra Götaland har till stor del nivåer över de normala för årstiden.

Grundvattentillgången är för närvarande god eller tillfredsställande i praktiskt taget hela landet. Några stora problem kan i nuläget inte förutses.

 

 

Grundvattennivåer i små magasin, grundvattnets fyllnadsgrad i små magasin och grundvattennivåer i stora magasin

Grundvattennivåer i små magasin, grundvattnets fyllnadsgrad i små magasin och grundvattennivåer i stora magasin

 

Om kartorna

Grundvattennivåer i små magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i små magasin tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Redovisningen representerar små grundvattenmagasin och är främst ett stöd för de som har egna brunnar. Kartan utgår från ungefär 50 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGUs grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

Grundvattnets fyllnadsgrad i små magasin

Grundvattenmagasinens fyllnadsgrad tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer med samtliga uppmätta grundvattennivåer sedan mitten av 1970-talet. Kartan utgår från samma urval av observationsrör i SGUs grundvattennät som används för framställningen av grundvattensituationen i små magasin.

Grundvattennivåer i stora magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i stora magasin avser främst de stora sand- och grusåsarna. En stor del av landets kommuner tar sitt vatten från stora grundvattenmagasin. Kartan utgår från ungefär 30 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGUs grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

Frågor?

Vill du veta mer om hur vi arbetar med övervakning av grundvattennivåer? 

Då kan du nå oss på: grvnet@sgu.se