4 februari 2015

Grundvattenförekomster som öppna data

SGU öppnar tillgången till ännu en efterfrågad datamängd, Grundvattenförekomster. Vi tillhandahåller nu öppna data som visar områden med goda förutsättningar för grundvattenutvinning.

Dessa data redovisar områden med grundvatten i jord eller berg med goda förutsättningar för grundvatten­utvinning. Informationen är värdefull för alla de parter som är inblandade vid planering, tillståndsgivning och utövande av verksamhet i områden med grundvatten.

Grundvattenförekomsterna identifieras som ett led i vattenförvaltningens arbete med att ta fram miljökvalitetsnormer. Miljökvalitetsnormerna uttrycker den kvalitet vattnet i en förekomst ska ha vid en viss tidpunkt, något som följs upp inom vattenförvaltningen enligt bestämda cykler. Vattenförvaltningen utförs av myndigheter och länsstyrelser och syftar till att uppfylla krav i olika EU-direktiv.

Till sidan för grundvattenförekomster som öppna data.