Februari

 • SGU anser återigen att Östre mosse är olämplig för utvinning av energitorv

  Södra Skogsägarna ekonomisk förening ansökte 2011 om bearbetningskoncession för energitorv på Östre mosse. SGU ansåg då att ansökan borde avstyrkas, dels på grund av att Östre mosse är relativt opåverkad sedan tidigare, och dels för att torvens energivärde bedömdes var för lågt. Ärendet är nu aktuellt igen på grund av överklagande.

  26 februari 2015

 • Grundvattennivåer februari 2015

  I större delen av Sverige har grundvattennivåerna i små magasin i allmänhet sjunkit 0-40 cm sedan januari. Undantaget är fjällkedjan i Jämtlands och Västerbottens län samt östra Svealand och delar av östra Götaland där nivåerna generellt stigit med upp till 40 cm.

  25 februari 2015

 • Ny föreskrift om behörighet att utföra gruvmätning

  SGU har beslutat om ny föreskrift om behörighet att utföra gruvmätning. Gruvkartor av olika slag (gruvkarta, borrhålskarta och slutkarta) ska framställas av en behörig gruvmätare. Föreskriften riktar sig till den som vill ansöka om sådan behörighet.

  24 februari 2015

 • Barentsprojektet ger ny kunskap om norra Sveriges geologi

  SGUs arbete med Barentsprojektet är inne på sitt fjärde år, där större delen av den geofysiska och morängeokemiska insamlingen av data nu är avslutad. Under sommaren 2014 genomfördes mätningar av det elektromagnetiska fältet längs den seismiska profilen som gjordes 2012 mellan Kiruna och Vittangi.

  13 februari 2015

 • Utvecklingen av metallpriserna i januari

  Priset på koppar rasade markant i januari, beroende på både minskad efterfrågan och räntehöjningar i USA. Även priserna på basmetaller rasade i början av månaden, innan de hämtade sig i slutet av månaden.

  4 februari 2015

 • Grundvattenförekomster som öppna data

  SGU öppnar tillgången till ännu en efterfrågad datamängd, Grundvattenförekomster. Vi tillhandahåller nu öppna data som visar områden med goda förutsättningar för grundvattenutvinning.

  4 februari 2015

 • Gruvnäringens omsättning sjönk kraftigt

  Gruvnäringens omsättning minskade med 11 procent från 2012 till 2013. Prisutvecklingen på metaller har varit än sämre för 2014. Speciellt järnmalmspriserna har nästan halverats vilken torde innebära att omsättningen blir ännu lägre 2014 jämfört med 2013.

  4 februari 2015

 • Sveriges metaller – vad kan vi återvinna, vad måste utvinnas?

  Sveriges geologiska undersökning bjuder in till redovisning och diskussion kring det avslutade regerings­uppdraget “Kartläggning och analys av utvinnings- och återvinningspotential för svenska metall- och mineraltillgångar”.

  2 februari 2015