SGU

1 december 2015

SGU:s arbete med koldioxidlagring

Mot bakgrund av klimathotet och mötet i Paris, COP 21, arbetar SGU på flera sätt för att minska klimatpåverkan och ta fram planeringsunderlag inför de klimateffekter som följer av ett allt varmare klimat.

Ett exempel på SGU:s arbete med klimatfrågor är framtagandet av underlag som visar förutsättningarna för att lagra koldioxid i svensk berggrund, för att på så sätt begränsa mängden koldioxid i atmosfären.

Det är den lokala geologin och förekomster av sedimentär berggrund som ger förutsättningarna för koldioxidlager. I Sverige består berggrunden till största delen av kristallina bergarter som gnejs och granit, där möjlighet för lagring av koldioxid saknas. Utbredningen av sedimentära bergarter är begränsad till vissa delar av landet. Förutsättningar för koldioxidlager i vårt land finns främst i sydvästra Skåne och sydöstra Östersjön.

I stora delar av Europa är annars sedimentär berggrund som sandsten och kalksten betydligt mer vanlig än i Sverige, och därför har många andra Europeiska länder bättre förutsättningar för koldioxidlagring.

SGU är medlem i projektet NORDICCS, som är ett nordiskt expertnätverk för samarbeta kring CCS (carbon capture and storage) Inom ramen för NORDICCS har en digital kartvisare för möjlig koldioxidlagring i Norden tagits fram.

Du hittar kartvisaren här

Läs mer om koldioxidlagring här

Ett annat exempel på SGU:s arbete med klimatfrågor är utvecklingen av planeringsunderlag för kommuner, länsstyrelser och andra aktörer inför klimatförändringens påverkan på mark och grundvatten.

Läs mer om klimatförändringens effekter på mark och vatten här