Vy över SGU:s reception och bibliotek.

Vy över SGU:s reception och bibliotek.

Foto: Carl-Erik Alnavik/SGU.

4 december 2015

Samordning mellan Uppsalas geobibliotek

SGUs bibliotek överförs från och med årsskiftet till Geobiblioteket vid Uppsala universitet. Samarbetet med Geobiblioteket säkerställer SGUs tillgång till litteratur och forskningsresultat inom det geovetenskapliga området.

Vid årsskiftet startar SGUs bibliotek samverkan med Geobiblioteket vid Uppsala universitet, vilket kommer att medföra generösare öppettider och större personella resurser. Biblioteket är beläget i samma byggnad som SGU. Tillgången till universitetets e-resursteam ger också bättre åtkomst till elektroniska böcker, artiklar och tidskrifter. Ett samutnyttjande av resurser och lokaler innebär även en kostnadseffektivisering och dessutom ytterligare en kontaktyta organisationerna emellan.

Utlåning upphör och böcker återkallas för omregistrering

Med anledning av detta kommer all utlåningsverksamhet att upphöra från 2015-12-01 och lån återkallas. Utlånade SGU-böcker ska föras över till universitet. Det tar en till två dagar innan man kan få låna om boken igen, då från Uppsala universitetsbibliotek. Det är bra att så snabbt som möjligt återlämna samtliga böcker så sker överföringen smidigast för alla.

Beställ SGUs produkter via kundtjänst

SGUs samlade produktion med tryckta rapporter och kartor kommer fortsatt att finnas tillgänglig i SGUs lokaler och kan också beställas via vår kundtjänst. Vi har även påbörjat ett arbete att skanna och publicera alla dessa produkter för att kunna tillgängliggöra dem digitalt för alla, så att man kan ladda hem dem via internet dygnet runt.

Vad händer med övriga böcker?

Uppsala Universitetsbibliotek har inte möjlighet att ta emot allt material från SGUs bibliotek. Det har gjorts en första inventering, av bibliotekarier och en referensgrupp av geologer, för att välja ut vilket material som ska flyttas. Det har beslutats att gallring ska ske av topografiska kartor från slutet av 1900-talet och exemplar av Statens Offentliga utredningar. Dessa finns att tillgå på annat håll. Vårt raritetsmaterial blir kvar hos myndigheten. Övrigt material tar våra geologiska avdelningar hand om för fortsatt genomgång och beslut om vidare hantering.

Uppsala universitetsbibliotek

 

Frågor och svar om samordningen av biblioteken

 

Ska SGUs biblioteksfunktion stängas ner?

Nej. SGUs biblioteksfunktion överförs och samordnas med universitetets geobibliotek. Eftersom SGU får tillgång till samma biblioteksfunktion och samma material är samordningen rimlig. Ur perspektivet av ett hållbart och gott myndighetsutövande är det inte rimligt med två i stort identiska bibliotek, Uppsala universitets geobibliotek och SGUs bibliotek, i samma byggnad.

Vad händer med SGUs egna rapporter?

SGUs samlade produktion av tryckta rapporter och kartor kommer fortsatt att finnas tillgänglig i SGUs lokaler och kan också beställas via vår kundtjänst. Vi har påbörjat arbetet med att skanna och publicera alla dessa produkter för att kunna tillgängliggöra dem digitalt för alla, så att man kan ladda hem dem via internet dygnet runt.

Vad händer med SGUs bibliotekspersonal?

SGUs bibliotekarie kommer under våren att gå i pension. Uppsala universitetsbiblioteks kommande uppdrag är att ge biblioteksservice till SGUs anställda samt att vara ett fackbibliotek för SGU. Biblioteksservicen ska motsvara en heltidsanställd bibliotekarie.

Hur påverkas servicenivån av att SGU inte längre får ett eget bibliotek?

Den förbättras på flera sätt: generösare öppettider, tillgång till mer bibliotekspersonal, deras kompetensutveckling och e-resursteam som inte har funnits tidigare. För SGUs egen personal kan det innebära någon högre grad av administration, exempelvis kommer det att behövas lånekort, och en promenad på några extra meter.

Vilket material är det som inte överförs?

Det avgörs i en pågående inventering av kvalificerade bibliotekarier och arkivarier, och en referensgrupp av SGU-geologer, projektledare och avdelningschefer. Men generellt gäller det material som finns i flera exemplar, och som universitetsbiblioteket redan har egna exemplar av, topografiska kartor från slutet av 1900-talet, Statens offentliga utredningar och så vidare. Mycket av det geologiska material som finns på SGUs geobibliotek finns redan på Uppsala Universitets geobibliotek också.

Vad händer med det material som inte får plats i det nya biblioteket?

I första hand ska de geologiska avdelningar på SGU avgöra om de har behov av materialet, därefter kan det komma att erbjudas till andra intressenter, som universitet och geologiintresserade. Det material som ingen vill ta hand om kommer slutligen att destrueras.

I media har det förekommit uppgifter om att flera hundra år gamla dokument av kulturhistoriska värden ska förstöras. Stämmer det?

Nej, det är felaktiga uppgifter. SGU kommer fortsatt att bevara de dokument som är av kulturhistoriskt värde. SGUs geologer deltar själva i utvärderingen av vad som ska sparas.

Stämmer det att en del dokument redan har börjat slängas?

Ja, några dubbletter som har bedömts som överflödiga har gallrats bort. Det rör sig om material som finns på flera bibliotek i Sverige, inklusive Uppsala universitets bibliotek. Detta har tills vidare stoppats för fortsatt utredning om det finns andra som har intresse av att ta emot materialet.