3 december 2015

Havsbottnen närmast Skåne relativt fri från gifter – värre längre ut

SGU publicerar en ny rapport om havsbottnen utanför Skåne, från Kriegers flak till området sydöst om Ystad. Där beskrivs bland annat bottensedimentens karaktär, innehåll och utbredning, samt den geologiska utvecklingen i området. Informationen kan användas inom många områden för havs- och kustplanering, exempelvis för fiske, miljöbedömningar och byggnation i havet.

 – Kartläggningen visar tydligt hur havsbottnen söder om Skåne är relativt fritt från miljögifter. Det är endast i hamnarna och långt söderut utanför kustzonen som miljöföroreningar går att finna, säger Fredrik Klingberg, maringeolog på SGU.

Alarmerande är däremot de höga halter av DDT (Diklordifenyltrikloretan) som påträffats längre ut från kusten. Förekomst och fördelning av DDT och andra organiska miljögifter går att finna i rapporten.

I rapporten dokumenteras också de stora sandavlagringarna som kartlagts söder om Sandhammaren. Dessa sandförekomster går att ta till vara. Så har också redan skett i och med att sanden används för att lindra erosionen vid Löderup.

Rapporten (beskrivningen) och tillhörande kartor kan laddas ned nedan.

Beskrivning till maringeologiska kartan Kriegers flak–Ystad, SGU serie K 510 (nytt fönster)

Maringeologiska kartan, Ytsedimentfördelning - Kriegers flak−Ystad SGU serie K 510:1 (nytt fönster)

Maringeologiska kartan, Geologiska profiler - Kriegers flak−Ystad SGU serie K 510:2 (nytt fönster)

Information om havsbottnen behövs som för att planera, skydda och använda våra kust- och havsområden, och för att uppfylla de marina miljökvalitetsmålen. Informationen behövs för att exempelvis kunna bestämma bärighet och grävbarhet och för att kunna bedriva en effektiv miljöförvaltning. I sedimenten på havsbottnen samlas näringsämnen (främst fosfor) som ofta spelar en nyckelroll för ett havsområdes näringsstatus. Havsbotten utgör livsmiljön för många organismer och dess egenskaper har stor inverkan på den biologiska mångfalden. Sedimenten på havsbottnen kan liknas vid historiska arkiv över miljöförändringar i havet som kan användas till forskning om Östersjöns historia och utveckling.

SGU kartlägger havsbottnens uppbyggnad, från berggrunden upp till havsbottenytan, med bland annat sediment- och miljöprovtagning. Informationen redovisas som tryckta och digitala kartor samt rapporter. SGUs maringeologiska kartor finns huvudsakligen i två fasta skalor: 1:100 000 och 1:500 000.

Läs mer här om SGUs arbete med hav och kust