Skanska

16 december 2015

Bättre statistik behövs för hållbar utveckling

Byggandet och utvecklingen av Sverige slukar uppskattningsvis 100 miljoner ton bergmaterial per år. Men i statistiken saknas uppgifter om entreprenadberg – bergmaterial från anläggning av vägar, tunnlar och andra byggprojekt. Mot den bakgrunden föreslår SGU olika åtgärder för bättre statistik.

Bergmaterial i form av krossat berg, naturgrus och morän, så kallad ballast, hämtas till största delen från Sveriges berg- och naturgrustäkter. I vissa regioner är dock en stor andel av bergmaterialet entreprenadberg från anläggning av vägar, tunnlar och andra byggprojekt.

Idag saknas uppgifter för hur mycket av den årliga ballastkonsumtionen som utgörs av entreprenadberg, vilket är problematiskt ur flera aspekter:

Korrekta uppgifter om ballastkonsumtionen, där andelen konsumtion av naturgrus framgår, kan användas som miljömålsindikator för en precisering av miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet som syftar till att bevara naturgrusavlagringar eftersom dessa är värde­fulla för framför allt dricksvattenförsörjning och natur- och kulturmiljön.

Tillförlitlig ballaststatistik är också nödvändig för att öka resurseffektiviteten i samhället och lyfta fram behovet av masshanterings­terminaler och täkter. Med bättre ballaststatistik i en region kan beslutsfattare planera för en mer hållbar materialförsörjning, exempelvis genom att samordna transporter av massor för att på så sätt minska utsläpp och störningar från tung trafik.

Mot den här bakgrunden har SGU tagit fram en rapport med fyra övergripande förslag på hur statistiken på entreprenadberg kan förbättras:

  • Täkter som tar emot och förädlar entreprenadberg ska ha möjlighet att ange mängden entre­prenadberg som levereras från täkten i miljörapporten till SMP.
  • SGU ska få in uppgifter om mängden bergmaterial som uppstår i Trafikverkets tunnelpro­jekt.
  • SGU ska använda sig av länsstyrelsens befogenhet att begära in produktionsuppgifter från anmälningspliktig verksamhet.
  • SGU ska få in uppgifter om mängden gråberg från gruvor som används som ballast.

Ladda ner rapporten Resurseffektivisering och minskade transporter – förslag till hur insamling av produktionsuppgifter från entreprenadberg kan utformas (SGU-rapport 2015:39)