December

 • Grundvattennivåer i december

  Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan november stigit med upp till en meter i Götaland, Svealand och längs norrlandskusten. I Norrlands inland har nivåerna sjunkit med 5–60 cm.

  21 december 2015

 • Svensk geolog upptäcker nytt mineral från Afrika

  Ett nytt mineral, grootfonteinit, har upptäckts av en geolog vid SGU, Sveriges geologiska undersökning, i en mineralrik gruva i Namibia.

  21 december 2015

 • Samordnat kartunderlag för ras, skred och erosion

  Fem svenska myndigheter har nu samordnat sin information om ras, skred och erosion. Därmed blir det i fortsättningen enklare för Sveriges kommuner att arbeta med sin klimatanpassning.

  18 december 2015

 • Sveriges mineralstrategi - inbjudan till en nulägesbeskrivning

  Arbetet med uppdragen inom Sveriges mineralstrategi, som antogs i februari 2013, pågår som bäst. Mot den bakgrunden bjuder SGU, på uppdrag av Näringsdepartementet, in till ett seminarium den 20 januari för att presentera flera av de pågående eller nyligen avslutade arbetena.

  17 december 2015

 • Nya funktioner i kartvisaren ”Bergets ålder”

  Nu lanseras en uppdaterad version av kartvisaren ”Bergets ålder”, som visar alla tillgängliga åldersbestämningar av svensk berggrund.

  16 december 2015

 • Bättre statistik behövs för hållbar utveckling

  Byggandet och utvecklingen av Sverige slukar uppskattningsvis 100 miljoner ton bergmaterial per år. Men i statistiken saknas uppgifter om entreprenadberg – bergmaterial från anläggning av vägar, tunnlar och andra byggprojekt. Mot den bakgrunden föreslår SGU olika åtgärder för bättre statistik.

  16 december 2015

 • Riksrevisionens granskning av gruvnäringens utvinningsavfall

  Riksrevisionen har granskat systemet för ekonomisk säkerhet och tillsyn av utvinningsavfall från gruvverksamhet, och har nu kommit med rekommendationer till regeringen i form av en rapport.

  15 december 2015

 • Tinande torvmarker släpper ut metan i atmosfären

  Forskare vid SGU har bidragit till att ta fram en modell som visar hur torvmarker i permafrostområden omvandlas och bryts ner i ett varmare klimat.

  10 december 2015

 • Strålning från bergmaterial

  Alla byggnadsmaterial som innehåller bergråvaror från krossat berg eller från grus, sand eller morän, innehåller också en viss mängd naturligt förekommande radioaktiva ämnen. En ny rapport från SGU ger en kortfattad redogörelse för läget i Sverige idag vad gäller gammastrålning från bergarter och krossat berg.

  7 december 2015

 • Samordning mellan Uppsalas geobibliotek

  SGUs bibliotek överförs från och med årsskiftet till Geobiblioteket vid Uppsala universitet. Samarbetet med Geobiblioteket säkerställer SGUs tillgång till litteratur och forskningsresultat inom det geovetenskapliga området.

  4 december 2015

 • Kartvisaren Skånestrand - ny information och erosionsbedömningar

  Problemen med stranderosion längs delar av Skånes kust är redan påtagliga. Klimatförändringar antas dessutom leda till en höjd havsytenivå, vilket gör att problemen förvärras. Stora värden hotas, såväl byggnader och anläggningar som värdefulla naturområden.

  4 december 2015

 • Metallpriserna i ett historiskt perspektiv

  December månads metallprisbilaga tar en titt på metallpriserna ur ett historiskt perspektiv, från metallprisernas lägsta nivå vid finanskrisen 2008/2009 fram tills idag.

  3 december 2015

 • Havsbottnen närmast Skåne relativt fri från gifter – värre längre ut

  SGU publicerar en ny rapport om havsbottnen utanför Skåne, från Kriegers flak till området sydöst om Ystad. Där beskrivs bland annat bottensedimentens karaktär, innehåll och utbredning, samt den geologiska utvecklingen i området. Informationen kan användas inom många områden för havs- och kustplanering, exempelvis för fiske, miljöbedömningar och byggnation i havet.

  3 december 2015

 • Nya rapporter om havsbottnen utanför Bohuslän

  SGU har kartlagt havsbottnen längs Bohusläns kust och publicerar nu två rapporter om områdets maringeologi. Informationen kan användas för exempelvis havs- och kustplanering, fiske, miljöbedömningar samt byggnation och installation i havet.

  2 december 2015

 • SGU:s arbete med koldioxidlagring

  Mot bakgrund av klimathotet och mötet i Paris, COP 21, arbetar SGU på flera sätt för att minska klimatpåverkan och ta fram planeringsunderlag inför de klimateffekter som följer av ett allt varmare klimat.

  1 december 2015