31 augusti 2015

SGU tillstyrker utläggandet av ny internetkabel i Östersjön

Det finska företaget C-Lion Oy har ansökt om tillstånd, enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln, att lägga en undervattenskabel för optisk transport av höghastighetsdata på svensk kontinentalsockel i Östersjön.

Inom svensk ekonomisk zon ska kabeln läggas parallellt med och i nära anslutning till Nord Stream AGs västra befintliga gasledning. Själva kabeln har en diameter på cirka 3 cm, och ska plogas ner ungefär 1 meter nedanför bottenytan. Arbetet ska ske under hösten 2015.

SGU har berett ärendet på regeringens uppdrag och hämtat in synpunkter från t.ex. Havs- och vattenmyndigheten, berörda länsstyrelser, Naturvårdsverket och Sjöfartsverket. SGU har nu lämnat förslag på beslut till regeringen.

SGUs bedömning

Finkorniga sediment längs sträckningen kan suspenderas, spridas och luckras upp. SGU anser dock, baserat bl.a. på resultaten från Nord Streams miljökontrollprogram, att påverkan bör vara begränsad, både i omfattning och i tid. Kabeln bedöms inte heller störa möjligheterna till underhåll av befintliga installationer.

SGU tillstyrker ansökan. Regeringens beslut väntas komma inom kort.

SGUs uppdrag att bereda en ansökan om tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln att utlägga en undervattenskabel m.m. på svensk kontinentalsockel i Östersjön, samt förslag till regeringsbeslut (pdf, nytt fönster)