Carl-Erik Alnavik/SGU. SGUs undersökningsfartyg Ocean Surveyor.

14 augusti 2015

SGU startar nytt projekt om hållbar havsplanering

För att genomföra en hållbar ekosystembaserad havsplanering i Sverige krävs omfattande kunskaps- och planeringsunderlag. Mot den bakgrunden har SGU beviljats ett anslag på 3,5 miljoner kronor från Havs- och vattenmyndigheten (HaV) för projektet ”Kartunderlag till stöd för införande av naturskyddsområden och en hållbar havsplanering”.

Syftet med projektet är att utveckla kartunderlag och informationsslag anpassade efter dagens behov och utmaningar inom svensk havsplanering och havsmiljöförvaltning. Arbetet kommer att ske i nära dialog med HaV och resultera i nya temakartor och GIS-skikt.

Projektet är indelat i två delar, med syfte att:

1. skapa kartunderlag i skala 1:500 000 från befintlig marin information för utvalda områden samt utveckla underlag och information om mer översiktliga sammanhang och intressen inom havsplanering samt HaVs regeringsuppdrag; marint skyddade områden.

2. utveckla kartunderlag och miljöinformation i skala 1:100 000 för utvalda områden längs Blekingekusten, till stöd för HaV:s regeringsuppdrag i Hanöbukten, samt för regional och lokal havsplanering.

Projektet pågår under 2015-2016 och är en del i arbetet för att nå miljömålen  Hav i balans samt levande kust och skärgård, Giftfri miljö och Ingen övergödning.

SGU bedriver en behovsinriktad marin kartering, och förvaltar och utvecklar information för att göra den tillgänglig och lätt att använda. SGUs information om Sveriges havsbottnar finns i skala 1:500 000, 1:100 000 och 1:25 000.