Peter Dahlqvist, SGU.

15 april 2015

Varför finns det tungmetaller i grundvattnet i närheten av Höör?

Under våren kommer SGU att kartlägga mark och grundvatten i Maglasäte utanför Höör för att utreda orsaken till de höga halter av bly och kadmium som upptäckts i ett antal dricksvattenbrunnar i trakten.

Vad vet vi?

De förhöjda halterna av bly och kadmium upptäcktes för drygt ett år sedan. Antagligen har tungmetallerna ett naturligt ursprung i marken. Att det skulle komma från rörledningar är osannolikt, eftersom så pass många fastigheter är drabbade. Det finns heller ingen anledning att misstänka någon förorening i mark orsakad av människan. Naturligt höga halter av bly och kadmium i berggrund och grundvatten är relativt ovanligt, men ändå känt från andra platser i Sverige.

Berggrunden i trakten kring Maglasäte är speciell och ligger i en gränszon mellan urberg och yngre, sedimentära bergarter. Genom tiderna har också vulkanisk aktivitet förekommit i området, vilket ger förutsättningar för mineralisering, det vill säga att olika mineraler urlakas ur berggrunden, för att sedan anrikas och ansamlas i sprickor.

Kommande undersökningar

SGUs kartläggning av området startar i vecka 16 med geofysiska mätningar. Prover på jord, berg och grundvatten kommer att tas i maj. Inför provtagningen har Höörs kommun gjort en noggrann inmätning av de brunnar som finns inom undersökningsområdet, som är cirka 10x10 km. En rapport ska vara klar att presenteras till hösten.

Det unika med förhållandena i trakten är dels att det är många punkter med extremt höga halter, men också att det är så stor skillnad mellan brunnar inom ett väldigt litet område. Förhoppningen är att undersökningen ska ge kunskaper som kan vara till nytta lokalt, men också att resultaten ska kunna tillämpas mer generellt, på andra platser.

Syftet och målet med undersökningen är att utreda ursprunget till de höga halterna av bly och kadmium i grundvattnet, att göra en riskbedömning av grundvattnets och jordbruksmarkens kvalitet och ett förslag av riktlinjer för markanvändning inom området, samt att förmedla möjliga risker och problem relaterade till de höga metallhalterna.