29 april 2015

Grundvattennivåer april 2015

Grundvattennivåerna i de små magasinen har sedan mars sjunkit med ca 5-30 cm i Svealand och Götaland. Vissa områden i östra Götaland har dock stigande nivåer. I södra och mellersta Norrland har nivåerna stigit med 20-50 cm men det förekommer observationer kring 100 cm i samband med snösmältningen. Delar av Norrbotten är fortfarande snötäckt vilket resulterar i svagt sjunkande nivåer.

Sverige domineras av nivåer nära eller över de normala för årstiden. Östra Götaland har nivåer över de normala. Resterande delar av Götaland samt större delen av Svealand har nivåer nära de normala. Undantaget är ett område i östra Svealand som har nivåer under de normala. Norra Svealand, samt Norrland upp till och med Västerbottens län har nivåer över eller mycket över de normala. I Norrbottens län är nivåerna nära de normala för månaden.

I stora delar av landet är grundvattensituationen god. För närmaste månaden förutses inte några problem med grundvattentillgången.    

 

 

Grundvattennivåer i april 2015

 

Om kartorna

Grundvattennivåer i små magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i små magasin tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Redovisningen representerar små grundvattenmagasin och är främst ett stöd för de som har egna brunnar. Kartan utgår från ungefär 50 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGUs grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

Grundvattnets fyllnadsgrad i små magasin

Grundvattenmagasinens fyllnadsgrad tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer med samtliga uppmätta grundvattennivåer sedan mitten av 1970-talet. Kartan utgår från samma urval av observationsrör i SGUs grundvattennät som används för framställningen av grundvattensituationen i små magasin.

Grundvattennivåer i stora magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i stora magasin avser främst de stora sand- och grusåsarna. En stor del av landets kommuner tar sitt vatten från stora grundvattenmagasin. Kartan utgår från ungefär 30 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGUs grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

Frågor?

Vill du veta mer om hur vi arbetar med övervakning av grundvattennivåer? 

Då kan du nå oss på: grvnet@sgu.se