April

 • SGU anser att arbetet med grundvatten inom vattenförvaltningen går för långsamt

  SGU har valt att lämna synpunkter avseende grundvattendelen på vattenmyndigheternas förslag på förvaltningsplaner, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer, men avstår från att lämna synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningarna av föreslagna åtgärdsprogram.

  30 april 2015

 • Grundvattennivåer april 2015

  Grundvattennivåerna i de små magasinen har sedan mars sjunkit med ca 5-30 cm i Svealand och Götaland. Vissa områden i östra Götaland har dock stigande nivåer. I södra och mellersta Norrland har nivåerna stigit med 20-50 cm men det förekommer observationer kring 100 cm i samband med snösmältningen. Delar av Norrbotten är fortfarande snötäckt vilket resulterar i svagt sjunkande nivåer.

  29 april 2015

 • Kvalitet hos råvatten och dricksvatten

  Beredning av råvatten påverkar olika parametrar på många olika sätt. Endast ett fåtal parametrar förblir opåverkade av beredningen i vattenverken.

  29 april 2015

 • Upptäck vår nya kartvisare ”Grundvattenmagasin”

  Kartvisaren ”Grundvattenmagasin” visualiserar Sveriges grundvattenmagasin. Information hämtas från SGUs databas om grundvatten i större magasin längs grusåsar och i sedimentär berggrund.

  16 april 2015

 • Nu lanseras data från skannade borrkärnor

  Från och med idag går det att beställa de första data från skannade borrkärnor. I och med det finns tillgång till helt nya och unika data för prospektering, forskning och geologisk dokumentation.

  15 april 2015

 • Varför finns det tungmetaller i grundvattnet i närheten av Höör?

  Under våren kommer SGU att kartlägga mark och grundvatten i Maglasäte utanför Höör för att utreda orsaken till de höga halter av bly och kadmium som upptäckts i ett antal dricksvattenbrunnar i trakten.

  15 april 2015

 • Metallpriserna i mars

  Järnmalmspriset var nere på 2005 års prisnivåer i slutet av perioden. De flesta andra metallpriserna har följt samma mönster och legat stilla eller gått ner i början av perioden för att sedan öka, och under sista veckan sjunka något igen. Detta gäller dock inte de sällsynta jordartsmetallerna som har legat stilla. Blypriserna visar också ett annorlunda mönster.

  9 april 2015