24 september 2014

Vägledning för förvaltning av grundvatten

SGU har tagit fram en vägledning som stöd i arbetet med förvaltning av grundvatten.

SGU har tagit fram en vägledning i syfte att fastslå hur vattenförvaltningen av grundvatten i Sverige bör genomföras. Vägledningen är framför allt riktad till vattenmyndigheter och länsstyrelser. Men den kan även läsas av andra nationella och regionala myndigheter, som genom att följa riktlinjerna kan bidra till att uppfylla målen i ramdirektivet för vatten.

I vägledningen beskrivs momenten i den 6-åriga förvaltningscykeln som Sverige, genom EUs ramdirektiv för vatten, är förpliktigat att följa. Tillvägagångssättet beskrivs för momenten kartläggning, riskbedömning, framtagande av miljökvalitetsnormer, statusklassificering samt övervakning. Metodiken i de olika momenten förklaras med illustrerade exempel och geologisk information.

Vägledning. Vattenförvaltning av grundvatten. SGU-rapport 2014:31 (länk bruten 2019-01-07, istället hänvisar vi till vår vägledningsportal)

Senast granskad 2019-01-07