SGU

11 september 2014

SGU samordnar saneringen av Ala Lombolo

SGU, LKAB, Kiruna kommun och Länsstyrelsen i Norrbotten har skrivit på en avsiktsförklaring om ett gemensamt ansvar för saneringen av Ala Lombolo, av lokalbefolkningen känd som Sveriges mest förorenade sjö.

Sjön Ala Lombolo i Kiruna har förorenats under en lång tid av olika lokala aktörer under en tid när miljölagstiftning ännu inte var särskilt utvecklad. Utsläppen till sjön skedde dessutom för länge sedan, vilket gör att det inte går att peka ut någon enskilt ansvarig för saneringsarbetet. Istället har nu LKAB, Kiruna kommun och Länsstyrelsen i Norrbottens län, som är medfinansiär genom statsbidrag från Naturvårdsverket, under ledning av SGU enats om att gemensamt sanera de giftiga sedimenten i sjön. Samtliga parter har skrivit på en gemensam avsiktsförklaring där man förklarar sig villiga att medfinansiera saneringsarbetet, trots avsaknad av formella krav.

Det är huvudsakligen kvicksilver som ska saneras, uppemot 200 kilo totalt. Men även metaller som bly, koppar och zink finns i Ala Lombolos bottensediment. Exakt hur de förorenade bottensediment ska muddras upp och därefter omhändertas är i dagsläget inte bestämt. Det återstår en del utredningsarbete och pilotförsök innan beslut kan tas om vilken teknik som ska användas.

Avsiktsförklaringen skrivs på i samband med att Försvarsmakten har lokaliserat och förstört den sista av de 173 ammunitionslådorna på Ala Lombolos botten, vilket har varit en förutsättning för att saneringsarbetet ska kunna komma igång. Den gamla ammunitionen sänktes i sjön 1954 enligt då gällande regler.