Björn Wiberg/SGU

23 september 2014

SGU letar ny vattenförsörjning i Östersund

Under september och oktober 2014 kartlägger SGU jordarter och grundvatten runt Brunflo och Lit i Östersunds kommun. Syftet är framför allt att se över möjligheterna för en säkrare vattenförsörjning i Östersund.

Informationen som samlas in ger en relativt detaljerad bild av jordarts- och hydrogeologin, och kan användas som planeringsunderlag för länsstyrelser och kommuner, till exempel för att identifiera grundvattentillgångar och planera byggnads- och anläggningsarbeten. Andra användningsområden är för lokalisering av miljöfarlig verksamhet och ledningsdragning samt riskbedömning för skred och ras. I de nu aktuella områdena är grundvattentillgångarna i jord och berg i särskilt i fokus.

Geologerna bestämmer jordarterna i fält med hjälp av grävning med grävskopa och borrning. Grundvattentillgångar undersöks med hjälp av bland annat brunnsinventering, samt nivåmätningar och kemiprovtagning. Geologerna iakttar alltid stor försiktighet i arbetet, inte minst på odlingsmarker.

Kartläggningen i Östersundstrakten är koncentrerad till ett område vid Brunflo, både öster och väster om Brunfloviken och ned mot och nordost om Locknesjön, samt i ett område öster om Hårkan och Lit.