13 oktober 2014

SGUs yttrande över remiss om punktskattefrågor

Finansdepartementet har begärt SGUs yttrande över ett förslag om punktskattehöjningar för vissa miljöpåverkande verksamheter. SGU förklarar i sitt svar att myndigheten ser positivt på att utreda miljöpunktskatter som verktyg för miljöstyrande effekter men att departementets underlag bör kompletteras med ytterligare utredning.

Finansdepartementet remitterade den 6 oktober 2014 en PM till SGU med förslag till punktskattehöjningar för vissa miljöpåverkande verksamheter. De föreslagna skattehöjningarna gäller höjd punktskatt för termisk effekt i kärnkraftsreaktorer, skatt per kilogram verksam beståndsdel i bekämpningsmedel, skatt per ton producerat avfall samt skatt per ton uttagen mängd naturgrus. De föreslagna höjningarna uppgår till 13–17 procent jämfört med nuvarande nivåer.

SGU har besvarat Finansdepartementets remiss med i huvudsak följande innehåll:

SGU är ansvarig för miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet. I målet ligger att verka för att grundvattnet ska bevaras eller nå god grundvattenstatus i linje med vattendirektivet. En precisering av målet tydliggör även att mängden uttaget naturgrus ska minska och ersättas av krossberg vid produktion av exempelvis ballastmaterial.
 
Mot bakgrund av miljökvalitetsmålet anser SGU att punktskatter på bekämpningsmedel och naturgrus, tillsammans med andra miljöstyrande åtgärder, kan utgöra ett medel för att uppnå miljökvalitetsmålet. SGU menar dock att de skattenivåer som krävs för ett miljöstyrande resultat måste utredas mer utförligt än vad som presenterats i den översända promemorian.

Frågan om vilken skattesats på bekämpningsmedel som kan anses vara tillräcklig för att man ska uppnå en miljöstyrande effekt, och därmed få bukt med problematiken med bekämpningsmedelsrester i grundvattnet, har SGU inte utrett mer utförligt inför författandet av remissvaret. Däremot nämner SGU i sitt svar till departementet att bekämpningsmedel i grundvattnet är ett stort problem som måste åtgärdas för att miljökvalitetsmålet ska kunna uppnås och att frågan om punktskatt på bekämpningsmedel av samma anledning bör utredas ytterligare.

Vad gäller nivån för punktskatt på naturgrus framför myndigheten att SGU tidigare har utrett frågan och då kommit fram till att skattenivån måste uppgå till åtminstone 30–40 kronor per ton uttaget naturgrus för att man ska nå en miljöstyrande effekt. Detta kan jämföras med den nu föreslagna höjningen av skatten på 2 kronor, från 13–15 kronor per ton uttaget naturgrus. En naturgrusskatt på 30–40 kronor per ton uttag kan dock medföra negativa klimatpåverkande effekter om verksamhetsutövare, istället för att ersätta naturgruset med krossberg, börjar importera naturgrus från andra länder med ökade transporter som följd.

Sammanfattningsvis ställer sig SGU positiv till att utreda miljöpunktskatter som verktyg för miljöstyrande effekter som kan gagna miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet men att det underlag som presenterats av Finansdepartementet bör kompletteras med ytterligare utredning.

SGUs yttrande om remissen "Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen 2015" (pdf, nytt fönster)

Finansdepartementets remiss "Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen 2015" (pdf, nytt fönster)