27 oktober 2014

SGUs yttrande över Naturvårdsverkets förslag till Strategi för storslagen fjällmiljö

Naturvårdsverket har tagit fram ett förslag till strategi som ska bidra till att nå miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö. SGU håller i stora drag med i verkets bedömningar, men påpekar att de geologiska förutsättningarna för fjällvärldens hela existens kommer i skymundan i strategin.

Naturvårdsverket har tagit fram ett förslag till strategi som ska bidra till att nå miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö. Det finns fortfarande flera utmaningar för att nå målet. Fjällområdet tillhör Europas mest opåverkade miljöer och har mycket höga natur- och upplevelsevärden. Det är även ett samiskt kulturlandskap. Samtidigt finns ett ökande tryck av olika verksamheter i fjällområdet, vilket till vissa delar kan hota den känsliga fjällmiljön.

Naturvårdsverket föreslår tre nya etappmål och ett antal ytterligare områden där insatser behövs:

  • Senast år 2018 har olika intressens behov och anspråk på mark och vatten i fjällområdet kartlagts och förslag tagits fram på hur dessa behov och anspråk kan vägas samman så att miljömålet Storslagen fjällmiljö kan nås
  • År 2020 finns förutsättningar för ett hållbart renbete i fjällområdet
  • År 2020 har terrängkörningen på barmark och snö anpassats så att bullerstörning samt mark- och vegetationsskador förebyggts genom tystare fordon och kanalisering.

Insatser föreslås även för:

  • Områden med särskilda betesbehov
  • Särskilt värdefull natur
  • Kulturmiljövärden
  • Ledsystem

SGU håller i stora drag med i Naturvårdsverkets bedömningar, men påpekar att de geologiska förutsättningarna för fjällvärldens hela existens kommer i skymundan i strategin. Man pratar främst om värdefulla ämnen och mineral, men glömmer bort frågor om geologi som är skyddsvärd i sig själv. SGU anser också att det saknas beskrivningar av hur dessa värden påverkas av olika verksamheter.

SGU noterar att för de för fjällen helt grundläggande geologiska förhållandena till stor del saknas i beskrivningen av fjällmiljöns förutsättningar och värden. Fjällen har en för landet unik berggrund och rika mineraltillgångar. Jordavlagringar präglas av de upprepade nedisningarna och det förekommer en rad olika typer av jordformationer. Grundvattentillgångarna är lokalt betydande. De geologiska förhållandena är styrande för landskapsbild och även ofta grundläggande för var särskilt värdefull natur återfinns och kulturvärden skapats. SGU efterfrågar generellt i utredningen kartläggning och insatser som avser geologiska förutsättningar för landskap, natur- och kulturmiljö samt utpekande av områden av särskilt värde avseende berggrund, mineral, jordlager och grundvatten i genomförandet för att uppnå etappmålen.

SGU saknar även en diskussion om vilka styrmedel som kan komma ifråga för att genomdriva målen.

SGUs yttrande över Naturvårdsverkets förslag till strategi för Storslagen fjällmiljö (pdf, nytt fönster)

Regeringens remiss av förslag till strategi för Storslagen fjällmiljö (pdf, nytt fönster)