27 oktober 2014

SGUs yttrande över I vått och torrt – förslag till ändrade vattenrättsliga regler

Vattenverksamhetsutredningen har lämnat förslag till ändrade regler för att skapa ett mer enhetligt system i miljöbalken. SGU anser att förslaget effektiviserar tillståndsprocessen och att omprövningsprocessen blir effektivare och mer bindande än tidigare men är samtidigt kritisk på flera punkter.

Vattenverksamhetsutredningens övergripande uppdrag var att se över reglerna om vattenverksamhet i Miljöbalken (MB) och Lag med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet (LSV).

Den huvudsakliga förändringen mot nuläget är att det i slutbetänkandet föreslås en samordning kring lagstiftningen så att hantering av vattenverksamheter vad gäller flera aspekter kommer att ske på liknande sätt som med miljöfarlig verksamhet. Ett antal äldre regler tas bort vilket förenklar hanteringen kring vattenverksamheter i vissa tillämpningar. Några av de fördelar som SGU ser med förslaget är dels att tillståndsprocessen effektiviseras genom en tillämpning av väl genomarbetade klassificeringar av A-, B- och C-verksamheter och dels att omprövningsprocessen blir effektivare och mer bindande än tidigare.

Samtidigt vill SGU påpeka att SGU är kritisk till att:

  • SGU inte är utpekad som en av de myndigheter som ska utarbeta förslag till föreskrifter om vilka vattenverksamheter som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt. SGU anser att myndigheten har en självklar roll i den del av detta arbete som berör grundvatten. Viktiga punkter är bland annat bortledande av grundvatten, markavvattning, schaktning eller grävning under grundvattenytan.
  • Utredningen inte har berört vissa grundvattenfrågor som SGU gärna velat se belysta. Till dessa hör bland annat de för miljökvalitetsmålet ”Grundvatten av god kvalitet” viktiga frågorna om sand- och grusbrytning under grundvattenytan och om ökad samordning för en god hantering av grundvatten i stadsmiljö.

SGU bedömer även att utredningen underskattar konsekvenserna för tillsyns- och prövningsmyndigheterna. I dagsläget, när verksamhetsutövaren ska bedöma om skäl föreligger för prövning, hamnar många verksamheter utanför prövningsförfarandet. När dessa nu ska tillståndsprövas eller anmälas kommer belastningen på tillsyns- och prövningsmyndigheter att öka. Detta innebär att de positiva konsekvenser som förutspås för verksamhetsutövare i form av förenklingar och tidsbesparing kan komma att utebli.

SGUs yttrande över "I vått och torrt – förslag till ändrade vattenrättsliga regler" (pdf, nytt fönster)

Läs om vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande (nytt fönster)