Oktober

 • Första diamanterna i svenskt berg upptäckta

  En forskargrupp vid Uppsala universitet har för första gången upptäckt diamanter i svensk berggrund vid Snasahögarna i Jämtland. Diamanter i Sverige har tidigare påvisats, men aldrig bekräftats, som fynd i samband med guldvaskning.

  30 oktober 2014

 • Bergskred och instabilt berg vid berget Mannen

  Delar av berget Mannen i Romsdal sydväst om Trondheim håller på att rasa. I samband med riklig nederbörd de senaste dagarna har rörelserna ökat i den instabila bergmassan.

  29 oktober 2014

 • Vill du presentera något på Grundvattendagarna 2015?

  Grundvattendagarna är en konferens om grundvattnet, dess betydelse och användningsområde. Vad tycker du är viktigt att ta upp? Skicka in ditt förslag nu! Bli en del av konferensprogrammet 13–14 oktober 2015 i Göteborg!

  29 oktober 2014

 • SGUs yttrande om Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKBs slutförvarsansökan

  SGU har getts tillfälle att yttra sig om Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) granskning av Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökningar om att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle. SGU har i huvudsak fått svar på de frågor man ställt under förra remissomgången men har några synpunkter.

  28 oktober 2014

 • Grundvattennivåer i oktober 2014

  Grundvattennivåerna i små magasin har sedan september stigit med 10–50 cm i stora delar av landet. På vissa platser längs norska gränsen samt i östra Mälardalen har nivåerna ökat mer, med 60–160 cm. Sjunkande grundvattennivåer noteras främst i mellersta Norrlands inland (närmare 25 cm minskning) men även på enstaka platser i Götaland har nivåerna sjunkit något.

  28 oktober 2014

 • SGUs yttrande över I vått och torrt – förslag till ändrade vattenrättsliga regler

  Vattenverksamhetsutredningen har lämnat förslag till ändrade regler för att skapa ett mer enhetligt system i miljöbalken. SGU anser att förslaget effektiviserar tillståndsprocessen och att omprövningsprocessen blir effektivare och mer bindande än tidigare men är samtidigt kritisk på flera punkter.

  27 oktober 2014

 • SGUs yttrande över Naturvårdsverkets förslag till Strategi för storslagen fjällmiljö

  Naturvårdsverket har tagit fram ett förslag till strategi som ska bidra till att nå miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö. SGU håller i stora drag med i verkets bedömningar, men påpekar att de geologiska förutsättningarna för fjällvärldens hela existens kommer i skymundan i strategin.

  27 oktober 2014

 • GeoArena – en spännande mix av människor och kunskap

  Den 13 - 15 oktober arrangerade SGU ”GeoArena 2014 - mötesplats geologi” i Uppsala. Temat var Hållbarhet, vilket genomsyrade hela evenemanget, från invigningen till finalen.

  23 oktober 2014

 • Workshop om skanning av borrkärnor

  Sveriges geologiska undersökning arrangerar en workshop om borrkärneskanning den 26-27 november i Malå.

  21 oktober 2014

 • Bjurälvens karstlandskap vinner Geologiskt Arv 2014

  Karstlandskapet vid Bjurälven i nordligaste Jämtland, i Strömsunds kommun, har utsetts till vinnare i tävlingen Geologiskt Arv 2014 i konkurrens med några av Sveriges mest spännande geologiska sevärdheter.

  15 oktober 2014

 • SGUs yttrande över remiss om punktskattefrågor

  Finansdepartementet har begärt SGUs yttrande över ett förslag om punktskattehöjningar för vissa miljöpåverkande verksamheter. SGU förklarar i sitt svar att myndigheten ser positivt på att utreda miljöpunktskatter som verktyg för miljöstyrande effekter men att departementets underlag bör kompletteras med ytterligare utredning.

  13 oktober 2014

 • Kartläggning av Kalmarsund klar

  SGUs insamling av maringeologisk information i Kalmarsund är nu klar. Projektet har ingått som en del av SGUs systematiska geologiska kartläggning av landets marina kustzon, som i första hand utförs inom befolkningstäta områden och områden av intresse för naturvården.

  13 oktober 2014

 • SGU inviger skanning av borrkärnor i Malå

  Den 10:e oktober går startskottet för SGUs inskanning av mineralogiska data från 200 000 meter borrkärnor från Norrbotten och Västerbotten.

  10 oktober 2014

 • Metallpriser neråt i september

  Metallpriserna har fortsatt nedåt på bred front under september. Men sista veckan syntes tecken på en viss uppgång.

  8 oktober 2014

 • SGU bjuder in till spännande möjligheter i Zambia

  SGU arrangerar en delegationsresa till Zambia den 16–22 november på temat gruvor och miljöteknik i Zambia.

  8 oktober 2014

 • Bergverksstatistik 2013 – ute nu

  SGUs årliga sammanställning över svensk gruvindustri, Bergverksstatistik 2013, är nu ute. Där framgår bland annat att antalet jobb inom gruvindustrin ökade till 6295 arbetstillfällen under 2013.

  6 oktober 2014