Erik Jonsson/SGU

6 november 2014

Utvecklingen av basmetaller under 2014 och 2015

Överskott på koppar och nickel samt underskott på bly och zink. Det är prognosen för de olika basmetallernas utveckling det närmaste året, vilket framkom under de internationella metallstudiegruppernas höstmöte i Lissabon under oktober.

Gruvproduktionen av koppar i världen beräknas enligt International Copper Study Group (ICSG) nå 18,6 miljoner ton under 2014 (+2,6 procent jämfört med 2013) och 19,8 miljoner ton under 2015. Motsvarande siffror för raffinerad koppar är en ökning med 5,1 procent till 22,1 miljoner ton under 2014 för att sedan nå knappt 23,1 miljoner ton under 2015. Samtidigt förutspås den globala kopparanvändningen öka med 5,2 procent under innevarande år till 22,4 miljoner ton. Under 2015 predikterar ICSG att kopparanvändningen i världen når nästan 22,7 miljoner ton (+1,1 procent jämfört med 2014).

– Den globala marknadsbalansen för koppar, det vill säga raffinerad produktion minus användning, uppvisar i år ett underskott för femte året i rad enligt ICSG:s siffror. Under 2015 väntas däremot kopparmarknaden nå ett överskott på grund av ökat utbud från nya gruvor samt utökning av befintliga koppargruvor, säger Peter Åkerhammar, utredare på SGU.

Minskad nickelproduktion på grund av exportförbud

När det gäller nickel bedömer International Nickel Study Group (INSG) att gruvproduktionen av nickel kommer att minska med 21,0 procent till knappt 2,1 miljoner ton under 2014. Detta beror främst på att världens största nickelproducent Indonesien i januari 2014 införde ett exportförbud av nickelmalm. Det mesta av malmen från Indonesien exporterades till Kina för att tillverka så kallat nickel-råjärn (NPI) för vidare förädling till rostfritt stål. Enligt INSG var den raffinerade produktionen av nickel i världen 1,94  miljoner ton under 2013, med en förväntad minskning till 1,93 miljoner ton under 2014. Under 2015 uppskattar INSG att den globala raffinerade produktionen av nickel ökar till cirka 1,95 miljoner ton. Nickelanvändningen i världen, där nästan 70 procent går till rostfritt stål, uppgick till 1,78 miljoner ton under 2013. Med en förväntad ökning med 7,9 procent under 2014, och sedan med 2,6 procent under 2015 förutspås marknadsbalansen för nickel nå ett överskott för 2014 respektive underskott för 2015.

Ökad användning av bly

Under 2014 bedömer International Lead and Zink Study Group (ILZSG) att den globala gruvproduktionen av bly kommer att öka med 2,4 procent till 5,6 miljoner ton och ytterligare med 5,5 procent till 5,9 miljoner ton under 2015, främst beroende på ökad produktion i Kina, och Australien. ILZSG uppskattar att produktionen av raffinerat bly i världen kommer att öka med 1,5 procent under 2014 till 11,3 miljoner ton och ytterligare med 2,2 procent under 2015. Detta beror på nyöppnade smältverk i främst Kina men även på kapacitetsökningar i befintliga smältverk i Belgien, Italien, Indien och i Sydkorea. ILZSG förutspår att den globala användningen av bly kommer att öka till 11,3 miljoner ton under 2014 samt med ytterligare 330 000 ton under 2015, vilket främst beror på fortsatt efterfrågan i Kina, trots en minskning av tillverkningen av elmopeder, som står för en stor andel av Kinas användning av bly (i batterier). Den globala marknadsbalansen för bly (raffinerad produktion minus användning) kommer att visa underskott både för 2014 och 2015. Underskottet beräknas enligt ILZSG bli 38 000 ton för 2014 och 23 000 ton för 2015. 

Underskott av zink kommande året

ILZSG uppskattar att den globala gruvproduktionen av zink under 2014 kommer att öka med 1,0 procent till 13,33 miljoner ton, främst beroende på ökad produktion i Kina, trots minskad produktion i Indien och Peru. Under 2015 förväntas gruvproduktionen att öka med 3,6 procent till 13,80 miljoner ton, vilket beror på ökad produktion i Kanada, Kina, Mexico och Sverige. Enligt ILZSG kommer metallproduktionen av zink i världen att öka med 2,9 procent till 13,25 miljoner ton under 2014 och sedan öka ytterligare med 3,3 procent under 2015, tack vare utökad produktion i främst Kina men även i Belgien, Frankrike, Italien, Norge, Ryssland och i Sydkorea. Den globala användningen av zink bedöms av ILZSG att öka med 5,1 procent till 13,65 miljoner ton under 2014. ILZSG uppskattar att användningen av zink i världen kommer att öka med ytterligare 2,9 procent under 2015, vilket främst beror på fortsatt stark efterfrågan i Kina. Det globala utbudet av zink kommer att understiga efterfrågan på zink i världen för både 2014 och 2015. Underskottet uppskattas av ILZSG bli 403 000 ton för 2014 och 366 000 ton för 2015.