5 november 2014

Saneringen i Åsbro startar

SGU ansvarar för att sanera den gamla impregneringsanläggningen i Åsbro i Askersunds kommun och den pågående undersökningen av platsen kommer snart att vara färdig. Saneringsarbetet startar dock redan nu.

I området har stolpar impregnerats med kreosotolja (PAH), kopparvitriol och arseniksalt från 1905 till 2012 av först SJ och Televerket, och från 1932 Statens Vattenfallsverk som bolagiserades 1990. Efter 1990 har även andra privata företag varit verksamma i området tills det senaste gick i konkurs 2012.

Mark och grundvatten i området är kraftigt förorenade av stora mängder av framför allt arsenik och PAH (kreosot). Riskbedömningen visar att det på vissa ställen är så höga halter av arsenik och PAH att det kan medföra en hälsorisk vid exponering och skyltar finns uppsatta för att varna allmänheten.

Föroreningarna har också spritt sig till ett sex hektar stort område av den angränsande sjön Tisaren där sedimenten är förorenade av främst av PAH. Skyddskraven är höga då sjön som fungerar som vattentäkt för kommunerna i området.

Redan nu påbörjas saneringsarbetet i ett delområde av det område där verksamheten bedrevs från 1952.

SGU har anlitat entreprenören NCC från Örebro för det praktiska arbetet. Saneringsarbetet innebär att:

  • ca 30 000 kubikmeter förorenad bark och jord grävs upp med grävmaskin.
  • Ett stort antal lastbilstransporter kör bark och jord till SAKAB i Kvarntorp där materialet omhändertas.
  • Det material som körs bort ersätts med rena massor.
  • Jord och lakvatten provtas för miljökontroll under arbetet.

Saneringen som påbörjas nu beräknas vara slutförd innan årsskiftet. Arbetet kommer att utföras vardagar 06.00-20.00. Under tiden arbetet pågår råder tillträdesförbud på grund av olycksrisk förknippad med arbetsmaskiner och förorenade massor inne på området.

Resultat från undersökningen kommer att presenteras vid ett möte på plats i Åsbro våren 2015. Särskild kallelse kommer att skickas ut i god tid innan mötet.