27 november 2014

Nationell databas för förorenat grundvatten – en väg till bättre tillsyn och tillstånd?

Att samla den stora mängd grundvattenanalyser som görs varje år i samband med undersökningar av förorenade områden och inom kontrollprogram vid miljöfarlig verksamhet i en nationell databas skulle ge ökad kunskap som skulle förenkla och förbättra tillstånds- och tillsynsverksamheten och undvika att för få, onödiga eller felaktiga krav ställs. SGU har utrett möjligheten att skapa en sådan databas.

Länsstyrelsernas och Naturvårdsverkets kartläggning visar att antalet potentiellt förorenade objekt i Sverige uppgår till ca 80 000. Av dessa bedöms ca 1000 objekt tillhöra den högsta riskklassen, klass 1, och i storleksordningen 25 000 objekt den näst högsta, klass 2.

Nationell bild över problemens omfattning saknas

Sveriges många förorenade områden utgör en risk för grundvattnet. Varje år görs en stor mängd grundvattenkemiska analyser i samband med undersökningar av dessa områden. Idag ställer dock inte samhället krav på att analysresultaten ska samlas centralt eller tillgängliggöras.

Det medför att det inte går att ge någon nationell bild över problemens omfattning eller att på nationell nivå peka ut i vilka grundvattenförekomster höga föroreningshalter förekommer. Det går heller inte att förutsäga under vilka förutsättningar en potentiellt förorenande verksamhet negativt kan påverka grundvattnet och hur.

Bristen på samlad kunskap försvårar tillstånds- och tillsynsverksamhet

Det finns kunskap om att olika verksamheter kan påverka grundvattnet negativt men till stora delar saknas kunskap om exakt vilken förändring som uppstår. Det är t.ex. ofta okänt vilka halter av olika ämnen som kan uppmätas under olika omständigheter. Bristen på kunskap gör det svårt att veta vilken risk en viss verksamhet innebär för grundvattnet och därmed vilka krav på försiktighetsåtgärder och kontroll som måste ställas på olika verksamheter. Bristen på kunskap försvårar tillstånds- och tillsynsverksamhet och innebär en risk att för få, onödiga eller felaktiga krav ställs.

En sammanställning av analysdata från olika undersökningar och kontrollprogram skulle öka den samlade kunskapen om vilken påverkan olika verksamheter har på grundvattenkvaliteten vilket i sin tur skulle ge ett förbättrat underlag för beslut om tillstånd för liknande verksamheter.

SGU har utrett om det skulle vara möjligt att samla den stora mängd grundvattenanalyser som görs varje år i samband med undersökningar av förorenade områden och i kontrollprogram. Detta för att på sikt göra det möjligt att sammanställa kunskap om grundvattenkvalitet i förorenade områden och i områden med potentiellt förorenande verksamhet. Arbetet sammanfattas i en ny rapport av Lena Maxe, Maria Sävström och Fredrik Bäck, SGU.

Lär rapporten "Insamling av grundvattenanalyser från förorenade områden och förorenande verksamheter – möjligheter och begränsningar"  (pdf, nytt fönster)