19 november 2014

Geokemisk atlas över Sverige

SGU har tagit fram en nationell sammanställning av markens geokemi som ger information om grundämnens naturliga förekomst och spridning i mark och vatten. Boken är rikt illustrerad med kartor och innehåller även statistik och beskrivningar av grundämnenas egenskaper.

Boken är en kartläggning av de geokemiska förhållandena i marken, det vill säga grundämnens naturliga förekomst och spridning i mark och vatten. Målet med arbetet har varit att ta fram en rikstäckande databas med moderna analysresultat. Dessa presenteras i boken med 67 nationella kartor över grundämnen och pH i morän, och nästan lika många kartor över ämnen i betesmark samt 14 biogeokemiska kartor. Boken innehåller även geologisk bakgrundbeskrivning med kartor, en omfattande geokemisk metodbeskrivning, bilagor med statistik över analysresultaten, länsvisa sammanställningar och en sammanfattning av grundämnenas egenskaper.

Geokemisk kartläggning är en metod för att med systematisk insamling av prov och efterföljande kemiska analyser göra det osynliga synligt. Resultat avrapporteras i form av kartor och en tolkning av analysresultatet. Metodiken används för mineralprospektering, samhällsplanering, inventering av förorenad mark, human- och veterinärmedicin samt basnäringar inom skogs- och lantbruk.

Vi hoppas att atlasen ska få ett brett användningsområde, bland annat inom samhällsplanering, hälsoarbete, miljöarbete, forskning och mineralprospektering. På senare tid har nya användningsområden för metoden dykt upp, till exempel inom rättsmedicin och vid krishantering och saneringsarbete.

Det är viktigt att känna till naturliga bakgrundsnivåer av element och orsaken till dessa. Många länder har tagit fram gränsvärden anpassade till respektive lands förutsättningar för att arbeta för en säker miljö. I Sverige har Naturvårdsverket bestämt gränsvärden och riktvärden för bland annat dricksvatten, ytvatten, rötslam, jord, sjösediment och damm. För jord finns hittills riktvärden för antimon, arsenik, barium, bly, kadmium, kobolt, koppar, krom, kvicksilver, molybden, nickel, vanadin och zink samt ett flertal organiska miljögifter. Den naturliga bakgrunden av element är dock inte homogen utan varierar beroende på karaktären hos berggrunden och sammansättningen av det jordmaterial som överlagrar denna. Kartläggning av elementens rumsliga fördelning visar att det kan finnas så stora regionala skillnader att naturligt uppträdande metaller har halter som överstiger de uppsatta gränsvärdena.

Redaktörer: Madelen Andersson, Mikael Carlsson, Anna Ladenberger, George Morris, Martiya Sadeghi, Jo Uhlbäck.

Boken omfattar 210 sidor och skriven på både svenska och engelska.

Boken kan beställas från SGUs kundservice och kostar 150 kr.