November

 • Ökad användning av geodata för forskning, utbildning och kulturverksamhet

  Sedan mitten på maj levererar SGU data till forskning, utbildning och kulturverksamhet, via en nedladdningstjänst. Att användarna själva kan hämta data har inneburit en ökning av dataleveranserna.

  27 november 2014

 • Nationell databas för förorenat grundvatten – en väg till bättre tillsyn och tillstånd?

  Att samla den stora mängd grundvattenanalyser som görs varje år i samband med undersökningar av förorenade områden och inom kontrollprogram vid miljöfarlig verksamhet i en nationell databas skulle ge ökad kunskap som skulle förenkla och förbättra tillstånds- och tillsynsverksamheten och undvika att för få, onödiga eller felaktiga krav ställs. SGU har utrett möjligheten att skapa en sådan databas.

  27 november 2014

 • Uppdaterad rapport: Egenskaper hos vattenanalysdata i Vattentäktsarkivet

  En ny version av rapporten "Egenskaper hos vattenanalysdata i Vattentäktsarkivet", finns nu tillgänglig.

  26 november 2014

 • Grundvattennivåer i november 2014

  Grundvattennivåerna har sedan oktober i allmänhet stigit med 10–110 cm. I norra Norrland och delar av östra Norrland samt på enstaka platser i sydöstra Småland har nivåerna sjunkit med 2–35 cm.

  26 november 2014

 • Unga torvmarker med snabb tillväxt och hög kolackumulation

  SGU har undersökt torvtillväxt och kolackumulation i unga torvmarker i norra Upplands landhöjningsområde.

  25 november 2014

 • Forskning för en renare Östersjö

  Nu går starten för ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt, TREASURE, för att undersöka sambandet mellan starkt förorenade bottensediment och de höga halterna av miljögifter i näringskedjan vid norra Östersjöns kust. Ett första möte hölls den 13-14 november ombord på SGUs undersökningsfartyg Ocean Surveyor.

  21 november 2014

 • Geokemisk atlas över Sverige

  SGU har tagit fram en nationell sammanställning av markens geokemi som ger information om grundämnens naturliga förekomst och spridning i mark och vatten. Boken är rikt illustrerad med kartor och innehåller även statistik och beskrivningar av grundämnenas egenskaper.

  19 november 2014

 • SGU får utökat ansvar inom havsmiljöförvaltningen

  SGU får utökat ansvar inom det nationella miljöövervakningsprogrammet för insamling av data som nyttjas för uppföljning av miljökvalitetsnormer och för bedömning av miljötillståndet i havet.

  17 november 2014

 • Nytt regeringsuppdrag – tillstånd att undersöka havsbottnen

  Corenet Oy har ansökt om tillstånd att undersöka havsbottnen på svensk kontinentalsockel i Östersjön inför utläggning av en planerad fiberoptisk undervattenskabel på havsbottnen.

  12 november 2014

 • Järnmalmsprisets utveckling i modern tid

  Järnmalmspriset håller sig på en nivå som är dubbelt så högt jämfört med gruvkrisen i början på 1990-talet.

  6 november 2014

 • Utvecklingen av basmetaller under 2014 och 2015

  Överskott på koppar och nickel samt underskott på bly och zink. Det är prognosen för de olika basmetallernas utveckling det närmaste året, vilket framkom under de internationella metallstudiegruppernas höstmöte i Lissabon under oktober.

  6 november 2014

 • Saneringen i Åsbro startar

  SGU ansvarar för att sanera den gamla impregneringsanläggningen i Åsbro i Askersunds kommun och den pågående undersökningen av platsen kommer snart att vara färdig. Saneringsarbetet startar dock redan nu.

  5 november 2014