Ett  handtag på en pump tillhörande en brunn.

Foto: Kajsa Bovin, SGU.

23 juni 2014

Vad händer med grundvattnet på sommaren?

Under årets sommar förväntas inte några stora problem med grundvattentillgången. I Skåne, på Västkusten, i delar av Svealand och södra Norrland är grundvattennivåerna för närvarande under de normala. I dessa områden kan därför vattentillgången i grävda brunnar påverkas.

Under sensommaren brukar grundvattennivåerna i södra och mellersta delen av landet vara som lägst på året. Främsta orsaken till det är att merparten av nederbörden brukar avdunsta eller tas upp av växterna under den varma delen av året. Utgångsläget före sommaren kan därför användas som underlag för en grov prognos för grundvattensituationen fram till början av hösten, eftersom grundvattenbildningen under en normal sommar ofta är mycket liten.

Eftersom grundvattensituationen nu i början av sommaren är god eller tillfredsställande i stora delar av landet kan inte heller några stora problem förutses. Ett undantag är dock sydvästra Götaland där nivåerna är låga för årstiden.

Vattenproblem vid kusterna

Även en normal sommar kan det förekomma problem med grundvattentillgången särskilt i vissa kustnära områden, som exempelvis i Stockholms skärgård. Detta beror på att områden med tunna jordlager har en låg vattenmagasinerande förmåga. I kombination med ökad vattenkonsumtion i samband med fritidsboende kan det ofta resultera i sinande brunnar eller saltvatteninträngning.

Provta vattnet i din brunn!

Filmen ”Rent vatten är livsviktigt för hälsan” visar på vikten av att den som är brunnsägare provtar vattnet i den egna brunnen. Saltvatteninträngning i brunnar i kustnära områden är vanligt förekommande under sommaren. Dålig vattenkvalitet kan ha en mängd andra orsaker, till exempel påverkan från avloppsanläggningar i närheten av brunnen.

Läs mer om och se filmen "Rent vatten är livsviktigt för hälsan".

Livsmedelsverkets rekommendation om vattenprovtagning: "Råd om enskild vattenförsörjning" (pdf, nytt fönster).