Stenbrott.

Foto: Mikael Erlström, SGU

5 juni 2014

Skiffergas och biogen gas

Ny rapport om skiffergas och biogen gas i alunskiffer i Sverige. Hur utvinns skiffergas och vilka risker finns? Hur ser förhållandena i Sverige ut?

I internationella stu­dier och rapporter visas ofta felaktiga kartor som anger alltför stora skifferområden med poten­tial för skiffergas i Sverige. I rapporten presenteras kartmaterial som visar var det finns alunskiffer och en beskrivning av förutsättningarna för bildning av skiffergas och biogen gas. Rapporten redogör också för skiffergasutvinning och vilka risker som finns. Det framgår också att fracking endast kan vara tillämpbar i ytterst begränsade områden i Sverige.

Skiffergas är naturgas som bildas och binds i berggrund som består av skiffer. Det är främst organiskt rika, mörka skiffrar, som har en potential att innehålla skiffergas. Skiffergas kan utvinnas med så kallad fracking, hydraulisk spräckning av berggrunden.

Biogen gas är den gas som förekommer på små djup i berggrunden i skifferområdena i exempelvis Östergötland och på Öland. Volymen och värdet av den gas som kan finnas i dessa områden är ur ett internationellt perspektiv mycket liten. Fracking är inte en lämplig metod att utvinna biogen, ytlig gas.

Rapporten klargör att fracking endast kan vara tillämpbar inom mycket begränsade områden i Sverige. Dessa områden finns i delar av Skåne men de bedöms inte lämp­liga för utvinning av skiffergas, bland annat på grund av läget i en tätbefolkad region, begränsade volymer med skiffer och, framför allt, att skiffern inte bedöms innehålla någon större mängd gas.

Vad är fracking?

Fracking är en metod att utvinna gas ur skiffer på stort djup, på svenska används ibland termen hydraulisk spräckning. Eftersom skiffer på stora djup är relativt tät är det mycket svårt att utvinna gas ur den. För att öka tillströmningen av gas till borrhålen används därför fracking. Fracking innebär att man med högt vattentryck i borrhålet spräcker upp skiffern och skapar sprickor kring borrhålet där gasen kan strömma. I samband med fracking injekteras kvartssand som håller sprickorna öppna. Förutom sand och vatten tillförs cirka 1 procent kemiska tillsatser för att bland annat minska friktion, lösa upp mineraliseringar, motverka rost, anpassa viskositeten, motverka algbildning m.m. För spräckningen krävs även stora volymer vatten.

Skiffergas och biogen gas i alunskiffern i Sverige, förekomst och geologiska förutsättningar – en översikt. SGU-rapport 2014:19 (pdf, nytt fönster)