Carl-Erik Alnavik/Helena Andersson, SGU

13 juni 2014

SGU ökar takten på sanering av förorenade områden

SGU kommer de kommande tre åren att delta i två nya forskningsprojekt i syfte att öka takten på saneringen av förorenad mark. Projekten är möjliga tack vare ny finansiering från Formas, där sammanlagt 13 miljoner kronor har beviljats till SGU-relaterad forskning.

En del av finansieringen från Formas (7 MSEK) kommer att finansiera utveckling av nya metoder för att bedöma risken för spridning av starkt förorenade sediment, i fiberbankar, på grunda bottnar längs den svenska kusten, samt för att identifiera de områden som är i störst behov av sanering. Problemet är att bankarna är instabila och att föroreningarna sprider sig till omliggande vattenmiljö och skadar Östersjöns ekosystem. Projektet kommer även att ta fram vetenskapligt grundade rekommendationer på potentiella saneringsåtgärder. För tillfället saknas kvantitativ kunskap om bankarnas fysiska och kemiska stabilitet och det finns heller ingen systematisk metod som kombinerar toxicitet och olika spridningsvägar för föroreningar, genom till exempel skred. En tvärvetenskaplig grupp av svenska och internationella samarbetspartners ska kombinera sin kunskap, infrastruktur och idéer för att systematiskt karakterisera fiberbankarnas och de underliggande sedimentens geotekniska, kemiska och (mikro)biologiska egenskaper i ett område med omfattande miljöproblem. Resultaten kommer att utgöra underlag i en riskanalys för att klassificera de förorenade områdenas kemiska och fysiska stabilitet och risknivå. Projektet, som genomförs i samarbete med Uppsala universitet, ska skapa riskbedömningskartor samt ge förslag på lämpliga saneringsmetoder.

Det andra forskningsprojektet som finansieras av Formas (6 MSEK) har målsättningen att ge bättre kunskap om hur bedömningar av hållbarheten hos olika åtgärder för att städa upp - eller efterbehandla - förorenade områden och platser i Sverige kan bidra till mer effektiva åtgärder. Här kommer, en hållbarhetsbedömning av efterbehandlingsåtgärder som utvecklats vid Chalmers (SCORE-metoden), att användas inom några projekt som genomförs av SGU och av NCC. I projektet kommer man att undersöka hur SCORE kan påverka effektiviteten i åtgärder för att städa upp dessa områden. Projektet genomförs som ett samverkansprojekt mellan Chalmers, Sveriges geologiska undersökning, Statens geotekniska institut, NCC och konsultföretaget Enveco Miljöekonomi AB.