Carl-Erik Alnavik, SGU

16 juni 2014

Höga halter av miljögifter på Östersjöns botten

Mycket höga halter av miljögifter som kvicksilver, PCB och DDT har upptäckts i bottensediment längs norra Östersjöns kust. Sedimenten och gifterna sprids över stora områden där de med hög sannolikhet påverkar de lokala och regionala ekosystemen. Det här visar en ny rapport från SGU, som på uppdrag av Länsstyrelsen Västernorrland undersökt tillståndet på havsbottnen utanför Västernorrlands kust.

SGUs kartläggning visar att miljögifterna finns lagrade i sediment på havsbotten, så kallade fiberbankar, över stora områden. Ämnena har använts under en lång tid i anslutning till bland annat tidigare träindustrier, varefter de har spridits i älvar, sjöar och hav för att sedimenteras på botten i lugnare vatten.

Halterna av kvicksilver och krom är de högsta som SGU någonsin har uppmätt sedan vi började med våra undersökningar av havsbottens tillstånd. Även PCB- och DDT-halterna är mycket höga.  Dessa gifter är starkt förknippade med allvarliga miljöproblem i Östersjön, som till exempel höga halter av dioxin i fisk och många arters problem med att fortplanta sig.  Framtida forskning får visa om de stigande halterna av PCB och DDT i exempelvis havsörnens ägg utmed delar av norrlandskusten kan kopplas till sedimenten i fiberbankarna.

Koncentrationen av miljögifterna är högst i anslutning till gamla trä- och pappersindustrier, vilket är bakgrunden till att de största problemen finns längs Norrlandskusten.

Men samma problematik finns med stor sannolikhet också på många andra håll i Sverige.
På grund av att fiberbankarna ligger på grunda och ofta branta sluttningar utsätts sedimenten för skred och annan erosion som sprider dem över stora bottenområden. Landhöjningen längs norra Östersjökusten är dessutom den högsta i landet. Därför går det inte att gömma eller glömma bort problemet, utan gifterna kommer att fortsätta spridas med tiden.
  
Upptäckten av fiberbankarnas utbredning och roll i ekosystemet är relativt ny, och forskningen i ämnet är ännu begränsad. Mot den bakgrunden har en stor del av arbetet fokuserat på att utveckla ny teknik och nya metoder för att kartlägga fiberhaltiga sediment och förstå omfattningen av problemet. Kunskapen om hur man bäst kan ta hand om och sanera gifterna i bottensedimenten på ett säkert sätt är även det ett eftersatt forskningsområde.
  
Mot den bakgrunden kommer SGU att under de kommande åren inleda nya undersökningar och börja bygga upp en kunskapsbank om hur man bäst ska ta hand om problemet. För att få bort gifterna krävs troligen mycket omfattande och kostbara saneringsåtgärder.

Ladda hem rapporten:
Kartläggning av fiberhaltiga sediment. längs Västernorrlands kust. SGU-rapport 2014:16 (pdf, 100 MB, nytt fönster)
OBS! Vid nerladdning i Internet Explorer, högerklicka på länken och spara ner filen till egen dator.