Juli

  • Grundvattensituationen i juli 2014

    Grundvattennivåerna har sedan juni sjunkit med 5–60 cm i Götaland och Svealand. I Norrland har nivåerna sjunkit med 5–100 cm.

    25 juli 2014

  • Utpekande och detaljavgränsning av riksintresset Skrikarhyttan i Nora kommun

    SGU har beslutat att Skrikarhyttan i Nora kommun, Örebro län, utgör ett område som är riksintressant för mineralutvinning. Den väldokumenterade fyndigheten av så kallad metavulkanit är av en sådan kvalitet och omfattning att den är av stor vikt för landets materialförsörjning på kort och lång sikt.

    3 juli 2014