5 december 2014

SGUs yttrande över SOU 2014:50 "Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten"

SGU välkomnar många av förslagen i Miljömålsberedningens betänkande SOU 2014:50 "Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten".

SGU saknar dock grundvattenperspektivet på vattenfrågorna och föreslår två ytterligare etappmål för vattenarbetet. Vi vill även lyfta geologins och grundvattnets betydelse för bland annat grön infrastruktur, hållbar användning av jordbruksmark, havsmiljön och för frågor som rör klimatpåverkan och klimatanpassning. Förslaget om en databas för ras, skred och erosion bör omformuleras till en gemensam webbaserad myndighetsplattform.

Hållbart nyttjande av vatten

SGU delar utredningens syn att utgå från vattnets kretslopp och hur vattnets avrinning sker i landskapet; detta är avgörande för en helhetssyn i arbetet med mark- och vattenfrågor. SGU instämmer även i att de förutsättningar som anges - styrning, samordning och planering, kunskap och uppföljning, samt resurser för åtgärder – är grundläggande för att skapa förutsättningar för att de vattenrelaterade miljökvalitetsmålen nås.

Vi noterar dock att stora delar av betänkandets vattenavsnitt har ett tydligt ytvattenfokus och att frågeställningar som berör grundvattnet inte lyfts fram. Därmed finns en tydlig risk att samordning och prioriteringar av åtgärder för en bättre vattenmiljö exkluderar åtgärder för grundvatten. På flera ställen saknas SGU som deltagare i utredningar och förslag – trots att SGU är föreskrivande och vägledande myndighet för grundvatten inom vattenförvaltningen och har ansvar för miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet.

SGU föreslår två nya etappmål för vattenarbetet:

  • Etappmål om förstärkt övervakning av grundvatten och ytvatten
  • Etappmål om skydd av allmänna vattentäkter

SGU föreslår även att regeringen ger en särskild utredare i uppgift att undersöka möjligheten att genom avgifter finansiera viktiga åtgärder för både grund- och ytvatten. Utredaren bör bland annat titta på den modell som finns i Danmark.

Klimatanpassning, hållbart nyttjande av jordbruksmark, grön infrastruktur och marina frågor

Andra angelägna frågor för SGU är:

  • SGU är lämplig samrådsmyndighet för grön infrastruktur, marin miljö samt klimatutsläpp och hållbar användning av jordbruksmark.
  • En gemensam myndighetsplattform för skredriskdata och –frågor bör tas fram istället för en databas hos SGI, gärna med SGI som ansvarig.
  • Ett helhetsgrepp behöver tas över vilket vägledningsmaterial som behövs inom samhällsplaneringen avseende miljökvalitetsmålen.

Läs hela SGUs yttrande (pdf, nytt fönster)