Jan-Olov Svedlund/SGU

2 december 2014

SGU antar hållbarhetspolicy

SGU har antagit en hållbarhetspolicy som utgår från en vision om ett hållbart samhälle där Sveriges naturresurser används på ett resurseffektivt och hållbart sätt, och där Sveriges miljömål kan uppnås.

I Sveriges regeringsform står att det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer. Som ansvarig myndighet för geologiska frågor, för miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet och med uppgift att stödja en hållbar tillväxt inom mineralnäringen, har SGU i många år arbetat med olika aspekter på en miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling.

SGU har nu tagit ytterligare ett steg i detta arbete genom att anta en hållbarhetspolicy för verksamheten: ”SGUs hållbarhetsarbete: vision och ställningstaganden”.

SGUs vision om det hållbara samhället utgår ifrån myndighetens instruktion och uppgifter. Det gäller exempelvis användning av naturresurser, tillhandahållande av geologisk information och SGUs ansvar inom miljömålssystemet. För att uppnå denna vision vill SGU arbeta för att Sveriges naturresurser används på ett resurseffektivt och långsiktigt hållbart sätt. SGU vill också skapa goda förutsättningar för att mark- och vattenområden används till de ändamål som de är mest lämpade för, och verka för att samtliga Sveriges miljömål uppnås.

De ställningstaganden som lyfts fram i hållbarhetspolicyn utgör långsiktiga målsättningar som även ska vara vägledande vid svar på remisser, beslut och planering av verksamheten. Policyn innehåller både övergripande och mer detaljerade ställningstaganden. Några exempel på SGUs ställningstaganden är:

  • Kretsloppen behöver slutas för att minska spridningen av farliga ämnen. Ökad återanvändning och återvinning krävs, och i ett långt tidsperspektiv även ett minskat uttag av obrukade resurser.
  • SGU arbetar för ökad kunskap om geologins betydelse för natur- och kulturmiljön, den biologiska mångfalden och landskapsbilden.
  • Grundvattenresurser som bedöms som viktiga för Sveriges nuvarande och framtida vattenförsörjning, även där vattentäkt idag saknas, ska vara skyddade.

Beslut och ställningstaganden inom SGUs verksamhetsområden kräver ofta en avvägning mellan många intressen, där SGUs ambition fortsatt är att alltid göra en balanserad och opartisk bedömning mellan olika sakintressen. 

Länk till SGUs hållbarhetspolicy (pdf, öppnas i nytt fönster)