2 december 2014

Sårbarhetskartor i Stockholms län

Samtliga räddningstjänster och kommuner i Stockholms län har nu tillgång till sårbarhetskartor för grundvattnet från SGU.

Sveriges kanske viktigaste vattentillgångar är vårt grundvatten. Sårbarhetskartorna är utformade för att användas som beslutsunderlag för att skydda grundvattnet när det inträffar olyckor som medför utsläpp av miljöfarliga ämnen. Risken för att grundvattnet ska förstöras vid exempelvis bränsleläckage från en lastbilsolycka, varierar mycket beroende på hur marken är beskaffad vid just den platsen.

Olika marktyper har olika grad av genomsläpplighet. Ju högre genomsläpplighet, desto större risk för att grundvattnet kontamineras. Sårbarhetskartorna som SGU nu tagit fram för Stockholms län är indelade i färgskalor där rött betyder att marken är som mest genomsläpplig - stor fara för skada på grundvattnet. Grönt betyder minst fara.

Om en olycka skulle inträffa har räddningstjänsten omedelbar tillgång till en sårbarhetsanalys för grundvatten, och kan besluta hur saneringsinsatser ska sättas in.

Kartorna kan också användas vid beslut om och planering för lokalisering av byggnader, vägar och annan infrastruktur. Var är det lämpligt att bygga? Vilka skyddsåtgärder kan bli nödvändiga för att skydda grundvattnet vid en eventuell exploatering? Med kartornas hjälp kan man undvika misstag, som att placera miljöfarlig verksamhet där sårbarheten för grundvattnet är stor.

Kartorna är också ett viktigt kunskapsunderlag för vattenförvaltningsarbetet, då de ger en fördjupad förståelse av vilka åtgärder som behöver vidtas för att nå god kemisk status.

Läs mer på Länsstyrelsen Stockholms webbplats (nytt fönster)