12 december 2014

Samla in, förvalta och tillgängliggör geologisk information centralt

SGU föreslår i en rapport till regeringen att geologisk information som idag samlas in av externa aktörer inom olika projekt samlas och förvaltas centralt för att göras tillgänglig för framtida återanvändning.

Det finns en stor mängd geologisk information som idag samlas in av externa aktörer inom olika projekt, inte minst inom infrastrukturbyggande, och som idag inte tas om hand på ett strukturerat sätt. Detta gör informationen oåtkomlig eller svårtillgänglig för andra aktörer. Denna information bör samlas in och förvaltas centralt för att göras tillgänglig för framtida återanvändning. Enkel tillgång till geologisk information i ett tidigt skede av olika projekt kan vara till stor hjälp för att hantera och förebygga geologiska risker. SGU rekommenderar att ett pilotprojekt genomförs där praktiska erfarenheter från insamling av olika informationsslag inom ett begränsat geografiskt område kan sammanställas. För att kunna genomföra ett sådant pilotprojekt behövs ett nära samarbete mellan SGU och externa aktörer, i huvudsak Trafikverket, och beslut om resurstilldelning från både SGUs och de externa aktörernas sida.

SGU föreslår att:

  • ett pilotprojekt för att ta hand om bergteknisk information från infrastrukturprojekt genomförs tillsammans med Trafikverket. Initial kostnad ca 1,6 miljoner kronor.
  • information om materialegenskaper från befintliga täkter ska samlas in. Initial kostnad för omhändertagande ca 1,4 miljoner kronor.
  • SGU och Sjöfartsverket gemensamt tar fram en lösning för omhändertagande av backscatterdata. Initialkostnad ca 14 miljoner kronor, årlig kostnad ca 2,6 miljoner kronor.
  • vattenlaboratorier åläggs att leverera all grundvattenkemisk information till SGU. Årlig kostnad för SGU ca 1,6 miljoner kronor.

Läs SGUs rapport till regeringen: "Ta emot, kvalitetssäkra, förvalta och tillgängliggöra geologisk information som har tagits fram av externa aktörer" (pdf, nytt fönster)