4 december 2014

Grundvattnets ekosystemtjänster och deras ekonomiska värden – en inledande kartläggning

SGU-rapporten 2014:40, "Grundvattnets ekosystemtjänster och deras ekonomiska värden – en inledande kartläggning" har på uppdrag av SGU tagits fram av Institutionen för bygg- och miljöteknik och Chalmers tekniska högskola tillsammans med Enveco Miljöekonomi AB.

Det är idag mycket angeläget inom miljömålsarbetet, men även generellt för grundvattnet, att tydligare synliggöra grundvattnets värde för samhället. Det är då relevant att använda de beskrivningsmodeller och den terminologi som för närvarande är tongivande när det gäller generellt miljöarbete. Begreppet ekosystemtjänster ses alltmer som en grund för beskrivning av naturens resurser.

I denna rapport redovisas synen på de tjänster som grundvattnet tillhandahåller för människan. Rapporten sammanfattar i vilken grad och hur grundvattnet beskrivits i metodstudier av ekosystemtjänster samt vilka som är de viktigaste tjänsterna som grundvattnet bidrar med. Ekonomiska värderingsmetoder beskrivs också kortfattat.

SGU ser rapporten som ett viktigt bidrag till att synliggöra grundvattnets värde och att systematisera insatser för grundvattenarbetet i stort. Specifikt för miljömålsarbetet kan resultaten användas för att prioritera insatser för uppföljning och ge förslag till styrmedel för att uppnå miljökvalitetsmålet.

SGU-rapport 2014:40, Grundvattnets ekosystemtjänster och deras ekonomiska värden – en inledande kartläggning